Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Právní problematika  (Přečteno 12068 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Právní problematika
« kdy: Říjen 29, 2006, 08:48:54 dopoledne »


Poněkud nezáživný rozhovor o právu občana na svobodný projev a některých jeho zákonných limitech.

Jelikož základním krédem našeho otevřeného fóra je důsledné respektování práva občana na svobodný projev, napadlo mne, že by bylo dobré požádat o odborné informace k této problematice někoho, kdo by tomu mohl rozumět více než laik. Využil jsem své známosti s jedním právníkem, konkrétně soudcem Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jaroslavem Suk@ným (známe se, protože naši synové spolu hrávají šachy). Zastihl jsem ho v sobotu na zahradě v pracovním oděvu a se svářecí elektrodou v ruce. Začal jsem pokud možno neformálně:

Pane doktore, co to právě kazíte?

Snažím se vyrobit synovi k narozeninám fotbalovou branku, kterou si tolik přál. Předpokládám, že syn ocení, že jsem na vytvoření dárku k jeho narozeninám vynaložil nějaké Úsilí a nejen peněžní prostředky.

Skutečně jsem v jeho výtvoru poznal rysy fotbalové branky a dodal, že synek bude jistě potěšen. Ale rychle jsem přešel k tomu, proč jsem vlastně přišel. Nastínil jsem, o co mi jde a seznámil ho s tím, kde a proč hodlám náš rozhovor publikovat. Vypnul svářečku a posadili jsme se ke stolu u zahradního krbu. Už jsme spolu dříve hovořili o svobodě projevu, můžete mi k tomu něco z odborného hlediska říci? 

Předem upozorňuji, že téma není příliš záživné. Ale dobře Vám tak, řekl jste si o to.

Svoboda projevu je jedním ze základních politických práv. Zaručuje každému svobodně a bez cenzury se vyjadřovat ke všem věcem. Je považována za základní pilíř demokratické společnosti. Je zaručena mezinárodním právem, zejména Všeobecnou deklarací lidských práv a Evropskou konvencí lidských práv. V České republice svobodu projevu upravuje Listina základních práv a svobod.

Svoboda projevu zaručuje právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Také má ještě i další dimenzi -  každý má právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány Územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Znamená to, že každý si může říkat a psát Úplně co chce?

To by bylo špatné pochopení této důležité vymoženosti. Uvědomte si, že svoboda každého jednotlivce končí zpravidla tam, kde začíná zasahovat do svobody druhého. Přesněji řečeno, tam, kde se začínají sféry svobody jednotlivců překrývat, jste na tenkém ledě. Z tohoto důvodu v praxi tedy nemůže být svoboda projevu absolutní. V různých zemích je různě regulována. U nás je například zakázána podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Limity svobody projevu jsou vymezeny právními předpisy, zejména trestním zákonem a občanským zákoníkem.

Mohl byste to říci nějak konkrétněji? Začněte třeba tím občanským zákoníkem - míříte zřejmě na ochranu osobnosti, že (dělám chytrého)?

Naprosto jste uhodl. Každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, dále také svého soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Každý člověk má právo na to, aby do jeho osobnostních práv nebylo ze strany třetích osob zasahováno způsobem, který by porušil některou z výše uvedených složek. Ochranu osobnosti je třeba odlišovat od náhrady škody. Ochrana osobnosti slouží k nápravě nemajetkové Újmy, která vzniká člověku na jeho osobnosti, náhrada škody se týká nápravy Újmy, která dané osobě vznikla na jejím majetku, ať už ve formě skutečně vzniklého poškození jejího majetku nebo v tom, že jí ušel nějaký potenciální zisk.

Jak je to se zveřejňováním fotografií člověka?


Písemnosti osobní povahy týkající se člověka (např. dopisy, deníky apod.), jeho podobizny (zobrazení jeho osoby), obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, které se jej týkají přímo nebo se týkají jeho projevů osobní povahy, smějí být pořízeny nebo použity jen s jeho svolením. Toho není třeba, pokud se použijí písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k Účelům Úředním na základě zvláštního zákona. Podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké Účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené osoby.

To mi už připadne příliš složité, nemyslíte?


Ano, nejde o jednoduchou problematiku ani v soudní praxi. A to Vám to ještě zkomplikuji sdělením, že soudní praxe poskytuje výraznější ochranu běžnému člověku oproti osobě veřejně známé, zejména pak mám na mysli politiky.

To zavání nerovností občanů před zákonem!
   
Každý, kdo vstupuje do politiky, s tím musí počítat a zvážit, jestli mu to stojí zato. Je to druhá strana mince, když na její první straně jsou větší pravomoci a širší reálná možnost veřejně vystupovat a ovlivňovat dění ve společnosti.

Jak se lze bránit, je-li právo na ochranu osobnosti porušeno?

Dojde-li k porušení práva na ochranu osobnosti, může se dotčená osoba domáhat zejména toho, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, byly odstraněny následky těchto zásahů a bylo jí poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Lze se přímo obrátit na osobu, která do práva na ochranu osobnosti zasáhla, sdělit jí, že se dopustila porušení práva na ochranu osobnosti a jakým způsobem a vyzvat ji, aby tuto Újmu odpovídajícím způsobem napravila (veřejnou omluvou apod.). To ovšem jednak není nutné a v praxi, z důvodů, které si jistě domyslíte, ani moc běžné. Pokud předchozí postup není Úspěšný nebo neodpovídá představám o nápravě Újmy, popř. pokud není vůbec využit, lze u soudu podat žalobu na ochranu osobnosti a je možno se též domáhat určitého vhodného způsobu nápravy utrpěné majetkové Újmy.

Pokud jsem zmínil žalobu na upuštění od zásahů do práva na ochranu osobnosti, směřuje ke zdržení se určitého protiprávního jednání v budoucnu ze strany toho, kdo se jej již dopustil a u něhož hrozí, že se ho v budoucnu může opět dopouštět. Ve druhém výše zmíněném případě jde o to, aby Újma, která byla způsobena a kterou lze alespoň částečně napravit, byla zhojena tím, že dojde pokud možno k obnovení stavu před zásahem do práva na ochranu osobnosti. Třetím prostředkem nápravy Újmy je tzv. přiměřené zadostiučinění. Hlavním jeho způsobem je omluva o určitém obsahu učiněná určitým způsobem. Jejím cílem je pomoci nápravě nemajetkové Újmy, k níž ze strany třetí osoby do práva na ochranu osobnosti dotčené osoby došlo. Jestliže by nebylo dostatečné poskytnutí výše uvedeného zadostiučinění zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost dotčené osoby nebo její vážnost ve společnosti, má taková osoba též právo na náhradu nemajetkové Újmy v penězích. Její výši určuje soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé Újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. Pokud pak někdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu na majetku, odpovídá za ni podle ustanovení občanského zákoníku. 

Můžete ještě konkretizovat limity svobody projevu, vyplývající z trestního zákona?

Nevím, jestli si vzpomenu na všechny. Za významná ustanovení v tomto směru považuji následující:

§ 206 - Pomluva - tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý Údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou Újmu. Přísnější odsouzení hrozí tomu, kdo takový čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně Účinným způsobem, třeba publikací v internetovém fóru. Nejvyšší soud České repibliky zdůraznil v jednom svém rozhodnutí, že k tomu, aby byly naplněny znaky objektivní stránky trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1 trestního zákona, musí být sdělení nepravdivého Údaje schopno ohrozit poškozeného ve značné míře. Nepostačuje tedy ohrožení jakékoli, tj. i v nízké či obvyklé intenzitě, ale musí se jednat o ohrožení zásadnějšího charakteru. Protože jde o trestný čin ohrožovací, je třeba hodnotit též další  hrozící následky a s nimi související okolnosti, nikoli jen následky skutečně vzniklé. Zákonným znakem trestného činu pomluvy je též skutečnost, že sdělený Údaj je nepravdivý, přičemž jde o skutkovou okolnost, která musí být obsažena v popisu skutku, v němž je trestný čin pomluvy spatřován. Z hlediska subjektivní stránky se pak vyžaduje, aby byl pachatel tohoto trestného činu alespoň srozuměn s nepravdivostí sděleného Údaje.

U ostatních ustanovení trestního zákona, přímo či nepřímo souvisejících se svobodou projevu se již pokusím být, vzhledem k jejich počtu, co nejstručnější:

§ 198 - Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení - tento trestný čin spáchá ten, kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

§ 198a - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod - tento trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání takového činu. Přísnější potrestání pak hrozí tomu, kdo spáchá čin  tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně Účinným způsobem, nebo se Účastní aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

§ 202 - Výtržnictví - tento trestný čin spáchá ten, kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů.

§ 219 - Vražda - tento trestný čin spáchá ten, kdo jiného Úmyslně usmrtí pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.

Ublížení na zdraví - § 221, § 222 - tento trestný čin spáchá ten, kdo jinému Úmyslně ublíží na zdraví, resp. způsobí těžkou Újmu na zdraví, pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

§ 235 - Vydírání - tento trestný čin spáchá ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké Újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání.

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka - § 260 - tento trestný čin spáchá ten, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, přísněji trestné je spáchání tohoto činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně Účinným způsobem. § 261 - tento trestný čin spáchá ten, kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260.

§ 261a - tento trestný čin spáchá ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

Nemyslíte, že v této fázi již Vás budou čtenáři rozhovoru proklínat, pokud jej takto budete publikovat?

Aha. Výměna rolí. Otázku klade tázaný. Bohužel není daleko od mých pocitů. Omlouvá mne snad jen to, že jsem chtěl, abychom ve fóru měli nějaký kompletní odborný náhled na toto téma. Děkuji proto za rozhovor a loučím se s přáním, aby se synovi fotbalová branka líbila. Chcete ještě našim čtenářům něco sdělit?

Nepovažuji se za tak moudrého, aby to byla moje slova. Někdy mi připadá, že vše moudré již bylo řečeno, jen si z toho vzít v životě poučení. Takže použiji můj oblíbený výrok někdejšího prezidenta T.G.Masaryka: "Nebát se a nekrást." 

________________________________________________________________________
Stručnou informaci o poskytovateli rozhovoru naleznete pod čarou na konci příspěvku "O poctivé práci a pracovní době" zde: http://grygov.unas.cz/index.php?topic=138.0


« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:07:03 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #1 kdy: Říjen 30, 2006, 14:17:37 odpoledne »

Tomu říkám den blbec (přesněji možná den omluv)! Jen jsem své nové příspěvky (nekrolog a rozhovor s právníkem) uveřejnil "nebylo tak jednoduché přepsat rozhovor v neděli z diktafonu a stylisticky a jazykově ho upravit, měl jsem obavu, abych něco nepřekroutil a nepopletl, protože šlo o odborný text a už mi telefonuje "doktor" (jak ho v soukromém kontaktu oslovuji) a pomalu mne nenechává ani pozdravit:

"Juro, to jste mi měl říci, co se v tom fóru děje! Teč to může vypadat, že se do toho chci nějak míchat."

Nechtěl bych před ním stát v roli obžalovaného, ten tón hlasu je zlověstný a nepřívětivý, dostal bych určitě doživotí. Je ve mně malá dušička, zrovna tohoto člověka jsem si rozházet nechtěl, spíše jsem doufal, že se od něj zase něco odborného dozvím, až to bude do fóra potřeba. "Velmi se omlouvám, ale jaksi jsme se k tomu nedostali. Copak je v tom našem rozhovoru něco odborně špatně?"

"To ne, ale ty souvislosti, to načasování. Uvědomte si, co tam píšete. Rozhovor vola se soudcem. Jak budu před kolegy, sousedy a lidmi v obci vypadat?"

"Ještě jednou se omlouvám, ale tohle spojení a nebezpečí mne nenapadlo."

"To Vám tedy pěkně děkuji. A kde jste skončil se svou snahou o nestrannost? Vždyť to vypadá, že teč propagujete jen jednu stranu. To si hrajete na novináře dost nešikovně."

"Myslel jsem, že i v této roli mám právo na názor - jak o tom byl ten náš rozhovor."

Dlouhé mlčení -----------.

"O tom teč nemám čas přemýšlet, něco na tom možná je." (O poznání klidnější tón.) "Víte, uvědomte si, že žiji mezi těmi lidmi, o kterých píšete. S mnohými se znám "se starostou Hlaváčem, s Vámi, sousedy Vašovými, Špásovými, panem Zavadilem, Austem .... a spoustou dalších. Nebudu Vám číst svůj telefonní seznam, ale chci s nimi vycházet dobře. Jsou to všechno slušní lidé." 

"Jsem si jist, že to z nich nikdo nebude chápat špatně, jsou to nejen slušní, ale i inteligentní lidé, a to že Vás znají, je ve Váš prospěch, nenechte se ovlivnit Úrovní a obsahem té šílené diskuze. Obsahem našeho rozhovoru je přece jen odborné vyjádření, za které jsem Vám velmi vděčen. Posloužil jste dobré věci. Jde mi o to, aby další internetová diskuze v obci měla již solidní Úroveň."

"Uklidnil jste mne trochu, ale toho vola Vám mám za zlé. Člověk nikdy neví, koho se dotkne, aniž by chtěl. Ten A.A. Vám to dobře napsal. Máte s tím  žhavou špatnou zkušenost, ne? ..... Ještě mne napadá, že Vaším nejrozumnějším počinem bylo opuštění té divné diskuze. Vždyť to mohou číst lidé na celém světě a co si tady o nás pomyslí?"

Vnímám, že jeho rozčilení již opadlo a tak zkouším nahodit udičku. Novináři už jsou takoví, musí využít každé situace. "Nechcete nějak přispět k nám do Grygovského otevřeného fóra?"

"Nezlobte se, ale na to nemám momentálně čas. A taky mne zrovna nic nenapadá, o čem bych chtěl psát. A musím to teprve trochu strávit - však víte co. Není teč na to vhodná doba. Tohle mi už nikdy nedělejte a snažte se to nějak napravit."

"Mám ten rozhovor stáhnout z fóra?" Užívám velmi tichého a zkroušeného tónu.

"Svůj souhlas s uveřejněním rozhovoru nehodlám brát zpět, to by bylo trapné. Ale budu si na Vás dávat větší pozor."

S Úlevou vnímám, že se pochechtává. "Díky, doktore. A na shledanou."

"Na shledanou a polepšete se. To nové fórum nevypadá špatně. To by byla dobrá náhrada za to neštěstí".

"Děkuji, je to zatím jen zkušební provoz."

"Tak se polepšete i s tím."
____________________________________________________________
Pane doktore, přijměte, prosím, tímto moji veřejnou omluvu (realizovanou výše uvedeným textem). Říkal jste mi přece něco v tom smyslu, že omluva má mít zpravidla obdobnou formu jako prohřešek a má být uveřejněna na stejném místě, jedná-li se o tisk. To jsem vynechal, aby náš původní rozhovor nebyl v písemné podobě tak dlouhý. 
           
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:21:01 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #2 kdy: Listopad 11, 2006, 20:28:16 odpoledne »

"Svoboda slova je pěkná věc; míň pěkné je, že přitom je mimochodem ovšem také svobodou žvanění a drzosti. Svoboda tisku je krásná a drahocenná věc; bohužel, že přitom je také svobodou lhaní a sprostoty. Z osobního přesvědčení jsem pro naprostou svobodu tisku; ale čtu-li někdy ty nebo ony noviny, cítím proti vlastním zásadám, že tohle či onohle by se přece jen nemělo pouštět na světlo denní, ne proto, že je to příliš statečné, ale proto, že je to příliš pitomé. Volnost slova, ano! Volnost pro každou velkou a třeba divou a třeba drtivou myšlenku; ale co nás přitom ochrání před volnou a surovou hloupostí?" - Karel Čapek (1925)
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:22:53 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #3 kdy: Listopad 20, 2006, 11:59:30 dopoledne »

Citace
Z LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti Ústavního pořádku České republiky:

Čl.10
 
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
 
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažčováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním Údajů o své osobě.


Čl.17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
 
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
 
(3) Cenzura je nepřípustná.
 
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
 
(5) Státní orgány a orgány Územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon
.
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:25:21 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #4 kdy: Prosinec 28, 2006, 09:24:01 dopoledne »


Pro Kazimíra je Doktor jakýmsi zlým nočním snem. Jeho význam a roli si zjevně ve svých představách zveličil a poněkud zmateně se na jeho osobu snaží opakovaně veřejně Útočit. Ač na neprozíravost těchto Útoků byl již důrazně upozorněn (jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá), zdá se, že začíná znovu.

Proč věnuji Doktorovi tolik pozornosti? Pokusím se to stručně vysvětlit. Předně toho člověka velmi dobře a hodně dlouho znám a vážím si ho. Kazimírem je napadán naprosto nespravedlivě, hloupě a nesmyslně. Kazimír asi netuší, že Doktor má své vážné důvody, aby napadání své osoby nenechal bez odezvy. Znám je, protože mne s nimi seznámil a jsou mi zcela jasné. Také vím, co Doktor oficiálně podnikl, když ho Kazimír osočil v bývalém grygovském fóru (žumpě). Tento oficiální krok vůči obci i firmě, která spravuje prostor na serveru, kde je fórum umístěno, byl zřejmě rozhodujícím pro zrušení starého fóra. Pokud by ho obec nezrušila, riskovala by, že v případném soudním sporu na ochranu osobnosti bude zavázána k finanční satisfakci.   
Ohledně současného fóra je obec v ještě obtížnější pozici, neboť přistoupila na to, že fórum bude redigováno, abychom tu za chvíli neměli novou žumpu. Tím se ještě více prohloubila její opovědnost za jeho obsah, aby byl v souladu se zákony a základními lidskými právy, chráněnými Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky. Tím, že fórum zřídila a provozuje, nemůže se zříci svého dílu odpovědnosti. Neznamená to však, že by hlavní podíl odpovědosti neměli sami přispěvatelé. Ti slušní se samozřejmě nemusí ničeho bát. Jde jen o ty sprosté a nekorektní.

Jelikož Doktor těmto věcem rozumí, a proto s ním nové vedení obce tuto problematiku před zoficiálněním fóra pečlivě konzultovalo, a má své důvody k důsledné ochraně své osobnosti, nelze od něj čekat příliš velkou toleranci pokud jde o veřejné napadání jeho osoby. Nakonec to dal novému vedení obce dostatečně najevo již svým oficiálním krokem v souvislosti se starým fórem. Proto ani redakce fóra nemůže být příliš tolerantní k napadání jeho osoby, ba naopak, musí být velmi opatrná. Neopatrnost by nás všechny mohla stát nepříjemnosti a dokonce i peníze, kterých obec jistě nemá nazbyt. Zatím nám docela stačí léta se táhnoucí stále nedořešený zbytečný soudní spor s panem Šmoldasem, který obec již stál nemálo na drahých službách právníků a v případě neÚspěchu v něm ještě i dost stát může. Nemáme zájem zatěžovat obec dalšími takovými spory.

Nejde o žádnou nerovnost v přístupu k občanům. Stejnou míru opatrnosti a ochrany zájmů obce i občanů zachováváme vůči všem, kterých se příspěvky ve fóru týkají. Řadoví občané, mezi které patří i Doktor, totiž mají nárok na vyšší míru ochrany osobnosti než politici, kteří kandidovali ve volbách, zastupitelé obce, její funkcionáři a zaměstnanci. Ti všichni šli dobrovolně se svojí kůží na trh a morálně i ze zákona jsou povinni se ostatním občanům ze své činnosti odpovídat. Pro běžného občana tato povinnost neplatí. Nemusí nikomu vysvětlovat, dodržuje-li zákony, proč žije tak, jak žije a dělá to, co dělá.

Kazimíre, jsi-li toho schopen, zamysli se na tím ve vlastním zájmu.

Na závěr s ohledem na obsah včerejšího smazaného příspěvku (kdyby sis už nepamatoval, který mám na mysli, začínal slovy "Pane Š."), si dovoluji ocitovat jedno ustanovení trestního zákona, pro které bys za něj snadno mohl být vystaven nebezpečí trestního stíhání:

Citace
§ 206 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý Údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou Újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně Účinným způsobem.   
   


Smazané příspěvky budou pečlivě archivovány pro případné důkazní Účely.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:27:18 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

abB

 • Host
Re: Právní problematika
« Odpověď #5 kdy: Prosinec 29, 2006, 16:38:10 odpoledne »

 :ne:  A taky kdo jinému jámu kope sám do ní padá!!! TAKOVá je prostě realita   :ne:
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:27:53 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

Black

 • Host
Re: Právní problematika
« Odpověď #6 kdy: Prosinec 29, 2006, 16:40:55 odpoledne »

A taky: Quod licet Iovi, non licet bovi.
IP zaznamenána

abB

 • Host
Re: Právní problematika
« Odpověď #7 kdy: Prosinec 29, 2006, 16:47:41 odpoledne »

VZKAZ pro Kazimíra  :( NEKAž mír a nepomlouvej nebo fakt nevíš, že se ti to vrátí???                                                                                                                                             
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #8 kdy: Leden 03, 2007, 13:34:29 odpoledne »

Kazimíre, Oněgine atd. atd.,

nevím, nevím, jestli si nezaděláváš na problémy, když tu vytahuješ věci cizího soukromí pocházející z Úřední evidence. Anebo je to dobře, že tak poskytuješ materiál k řešení záležitosti na poněkud jiné Úrovni? Pes není trestně odpovědný za své štěkání, ale člověk ano, dokonce i většina psychopatů.

Kdybys náhodou neznal následující ustanovení trestního zákona, dovolím si udělat takový malý vzdělávací exkurs jeho pouhou citací:

Citace
§ 178

Neoprávněné nakládání s osobními Údaji

   (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní Údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 
   (2) Stejně bude potrestán, kdo osobní Údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.
 
   (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou Újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se Údaj týká,
 
b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně Účinným způsobem, nebo
 
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.


Jen dodávám, že jiným obdobným způsobem je myšleno též internetem na nějakém fóru ...

Ze zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel by tě mělo zajímat toto:

Citace
§ 19

Povinnost zachovávat mlčenlivost

   (1) Zaměstnanci ministerstva, krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v Újezdních Úřadech a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.
 
   (2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a Účelu; tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů nebo podle § 22
.


A protože postrádáš jistý cit pro rozlišování povahy Údajů, tak se bude hodit ještě tohle ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních Údajů:

Citace
Citlivým Údajem je osobní Údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu Údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický Údaj subjektu Údajů.


Tvůj Údajný "boj s totalitními praktikami" totalitními, avšak především nezákonnými metodami, by mohl skončit dost neslavně. Ale zdá se mi, že si myslíš, že trestní sazba na jeden rok až pět let je asi dost nízká pro člověka tvého významu. Něco na tom je, vyšší sazby jsou za hospodářské delikty, a ty se též jednodušeji prokazují. Prostě někde peníze být měly anebo mají a nejsou, anebo byly určeny na něco a zatoulaly se jinam.

Věř mi, myslím to s tebou jako vždy dobře. Zaměř se někam jinam a hlavně změň styl. Je to jako s komárem. Bzučí, potvora, otravuje, a člověk trpělivě čeká, snášejíc po určitou dobu jeho opruzování. A pak začne bodat a pít krev. To bývá vhodný okamžik k plácnutí. Málokdy se mu podaří uniknout. A když přece jen, tak potupně a zbaběle. Hloupý komár pak za čas začíná znovu. Pravděpodobnost Úspěšnosti plácnutí se při opakování útoku zvyšuje. Tomu, kdo plácá, nic jiného nezbývá, byť by mu likvidace obtížného hmyzu byla sebevíce odporná. Není ochoten se o svoji krev dělit s bzučivcem bez schopnosti vyšší úrovně uvažování než otravovat, pít (brát) a zbaběle se skrývat.

Pohár se pomalu, ale jistě naplňuje a nakonec ukápne poslední kapka ... nenuť mne k tomu a najdi si přiměřeného soupeře! Vím, že kdybys mohl, utopil bys mne ve své slepé nenávisti ve lžičce vody, aniž bych byl vinen tvým neÚspěchem. Jsi přesným modelem Účastníků internetové diskuze, které psychiatr Prof.MUDr. Cyril Höschl kdysi popsal takto: "Mají v sobě naštosovanou bezmeznou žlučovitou závist vůči vzdělanějším, chytřejším, Úspěšnějším a bohatším. Mají vztek na ty, kdož jsou spokojeni. Nejraději by je roztrhali na kusy. A protože jinak nedokážou, vyřizují si to s nimi v anonymních diskuzích" Vím, že ten citát jsem již jednou ve fóru použil, ale pro tento případ je naprosto výstižný.

"Náš" případ se ale v jednom podstatně liší. V jejich případě jde o anonymní Účastníky diskuzí. V našem nikoli. A v mém je tu zásadní problém, který ty zřejmě nejsi schopen pochopit. Nesmyslně a pro tebe dosti nešťastně spojuješ svůj osud s mojí osobou. Jako bych pro tebe byl hromosvodem. Jenže zatímco dříve jsi kydal na ostatní beztrestně, což tě ukolébalo v pocitu neohroženosti, teč sis naložil příliš těžké břímě. Míříš do záležitostí, které se netýkají již jen mne, ale čehosi mnohem významnějšího. Já jsem jen kolečko ve stroji, ale ty se začínáš strefovat do samotného stroje, který má ochranné mechanismy nastaveny tak, že mé kolečko je prakticky nemůže ovlivnit. Tyto mne přinutí, budeš-li dále pokračovat, sehrát svoji roli, která je mojí povinností, abych zůstal i nadále tím kolečkem. Oněgine, ten pohár je již téměř plný a ty máš asi poslední možnost nechat mne a hlavně stroj na pokoji. Zašel jsi příliš daleko a zasahuješ velmi neprozíravě svým hnojem něco, o čem zřejmě nemáš ani potuchy. Popřemýšlej o svém urážlivém textu, ve kterém jsi se pustil do stroje (instituce, o jejíž podstatě nic nevíš, jak to vyplynulo z tebou zplozeného textu) a který byl v souladu s pravidly fóra vymazán (samozřejmě "originál" je archivován). Kapesním nožíkem proti tankové jednotce se nebojuje. Tady již nejde o svobodnou diskuzi a o Útoky na mne jako občana ... jen mám obavu, jsi-li natolik soudný, abys to pochopil a správně vyhodnotil.     


A kdybys chtěl slyšet radu a názor nějakého nezaujatého člověka, porač se s dobrým advokátem, který rozumí právu trestnímu i právu na ochranu osobnosti (ne s nějakým obecním břídilem, ti se v této problematice málokdy orientují). Řekni mu, co o mně víš a co jsi o mně napsal. Vsadím se, že ti poradí totéž co já. Bohužel, budeš ho muset zaplatit (tentokrát již ze své kapsy) a právní služby jsou dnes opravdu drahé, zatímco moje rada je Úplně zadarmo. Myslíš si, že bych ji sem napsal, kdyby to nebyla pravda? Pěkně bych se znemožnil.   Dodatek pro nezasvěcené Účastníky této diskuze

Nikdy jsem výše oslovenému nic zlého neudělal, pouze jsem si jako občan dovolil mít na některé věci jiné názory než on a projevil jsem je veřejně. Třeba na slavné 700. výročí obce, slavené s nemalými výdaji z obecní kasy 13 let po 600. výročí a hlavně, na způsob zacházení s kritikou občanů na bývalém obecním fóru. Podotýkám, že mám na mysli mé příspěvky, které nikdy neobsahovaly nepřípustné osobní invektivy či vulgarismy (celé staré fórum je pro potřeby zpětné analýzy uloženo v archivu). Slyšel jsem sice mnoho zkazek o jeho nevděčných rozchodech s přáteli a jiných praktikách, ale ty jsem nikdy neřešil a neověřoval si jejich pravost. Prosím jen, nezveličujte tady nikdo jeho význam. Praktiky a motivy jsou stále stejné – touha po moci, funkcích, penězích, snaha o zneužívání nízkých lidských pudů, zejména lidské závisti, na Hané vůbec jaksi zvláště rozšířené to vlastnosti, sprosté urážky, neoprávněné a nehorázné průniky do soukromí ostatních (zaměstnání, víra, partnerské vztahy). Podle některých hlasů možná pak i inspirace některých ještě méně přemýšlivých tvorů k dílčím vandalských Útokům. Žádná mafie, jen jeden svérázný strejda, jeho nejbližší a pár jeho skalních fanoušků.

Ještě jednou vás důrazně žádám, abyste na jeho sprostotu a urážky nereagovali. Jednak u mnohých mi to připadá, že ji ani nechtějí objektivně vnímat a už vůbec ne odsuzovat, nakonec na ně Útočeno dnes není, tak proč by na sebe upoutávali jeho pozornost. Není třeba opakovat, co je snad každému myslícímu tvorovi jasné, a už vůbec ne opětovat urážky na stejné Úrovni, na jaké byly vyřčeny. Zkuste nechat opadnout své emoce, nereagujte aspoň hned, ale až s časovým odstupem několika dnů. Pak zvažte, zda je třeba reagovat vůbec. Pokud máte pocit, že ano, učiňte tak s nadhledem a slušností. Vezměte si příklad z příznivců osloveného. V podstatě žádný z nich se k němu nepřipojil jeho rétorikou. Vědí, že by si jen uškodili.     
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:37:36 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

GOF

 • Dobrý duch fóra
 • Nováček
 • *
 • Oblíbenost: +174/-3
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 15
 • Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.
Re: Právní problematika
« Odpověď #9 kdy: Únor 22, 2007, 23:46:03 odpoledne »

Víte, kdo jsem?

Jsem duch tohoto fóra. Právě začíná doba mojí aktivity, blíží se půlnoc.


Proč jsem se probudil?

Někdo mne nazlobil, a to já těžce nesu.


Víte, kdo je Kazimír?

Kazimír je slovanské jméno, skládající se z členů Kazi- ("žničit, kazit") a -mír ("mír, klid, pokoj"). Znamená "ten, který (nechť) kazí mír".


Dám Vám hádanku. Uhodnete, co mají tyto příspěvky společného?

GOF  Re: Grygovští myslivci v televizi!  Dnes v 14:35:33
GOF  Areál minigolfu v Grygově  Dnes v 09:28:52
občan  Re: Internet a politika aneb "lépe už bylo"  Únor 20, 2007, 08:50:56 am
jitulka  Re: Informovanost občanů  Únor 16, 2007, 12:35:47 pm
jitulka  Informovanost občanů  Únor 16, 2007, 08:00:31 am
abc  Re: Spi sladce nicku tak nenáviděný!  Únor 15, 2007, 10:36:06 am
P.S.  Re: Spi sladce nicku tak nenáviděný!  Únor 15, 2007, 07:51:50 am
a.b.c.  Re: Keramický kroužek  Únor 14, 2007, 12:45:29 pm
občan  Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.  Únor 14, 2007, 12:12:30 pm
občan  Keramický kroužek  Únor 13, 2007, 13:46:55 pm
občan  Re: Stav financí, rozpočet a hospodaření obce.  Únor 12, 2007, 13:17:00 pm
ul.Valentova  Re: Sokolovna  Únor 02, 2007, 08:59:40 am
abc  Re: TECHNIK - odborná pomoc, konzultace, servis  Únor 01, 2007, 13:14:38 pm
abc  Re: TECHNIK - odborná pomoc, konzultace, servis  Únor 01, 2007, 12:15:30 pm
JANA  Re: Sdružení obcí mikroregionu Království  Leden 25, 2007, 14:32:53 pm

To by si Kazimír smlsnul při kontrole pracovní doby v případě někoho jiného! Anebo bude sám sobě kontrolorem?


Vzkaz a výzva pro toho, kdo dobře ví, co mají příspěvky společného (nejde o žert!):

Za přiměřenou satisfakci považují ti, kteří byli těmito příspěvky napadeni, uveřejnění výslovné omluvy s výčtem všech těchto obvinění, a to ve lhůtě do konce měsíce Února 2007 v tomto fóru (za touto výzvou) formou příspěvku s názvem omluva. Součástí omluvy musí být též omluva za pomluvu tohoto fóra a uvedení celého pravého jména autora příspěvků (pro kontrolu s uvedením jeho rodného čísla). V takovém případě budou napadení považovat věc za vyřízenu a nehodlají ji řešit trestním oznámením pro trestný čin pomluvy ani žalobou na ochranu osobnosti (v jejím případě by navíc kromě této omluvy byla požadována finanční satisfakce).
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:45:16 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána
         Vaše IP adresa, prohlížeč a operační systém:                  

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #10 kdy: Únor 23, 2007, 08:20:40 dopoledne »

Motto: Poznaný bůh přestal být bohem ...

Pro případ, že by někdo potřeboval odbornou pomoc:
http://old.cak.cz/1250/akomora/index.html

Citace
Pomluva - § 206 trestního zákona

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý Údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně Účinným způsobem.   
   


Citace
Ochrana osobnosti - z občanského zákoníku

§ 11

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.
 
§ 13
 
(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
 
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové Újmy v penězích.
 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé Újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.


Citace
Náhrada nákladů řízení - § 142 občanského soudního řádu
 
(1) Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.
 
(2) Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.
 
(3) I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.Další související odkazy a citace:
http://forum.grygov.cz/index.php?topic=21.0
http://forum.grygov.cz/index.php?topic=97.0
http://forum.grygov.cz/index.php?topic=48.0

Některé z možností voleb administrátora:

Informace o profilu

    * Sledovat uživatele vytvoří seznam IP adres používaných uživatelem fóra, uživatele, kteří by mohli být ve stejné skupině IP adres a chybová hlášení způsobená uživatelem fóra.

    * Sledovat IP poskytuje nástroje pro sledování uživatelů, zpráv a chyb z libovolné zadané skupiny IP adres.


Upozornění ohledně IP adres bylo dáno tím, že mi připadlo nefér nezveřejnit, že lidé s vyššími oprávněními mohou vidět i IP adresy příspěvatelů (např. 194.213.46.xxx), poznají třeba, zda jste napojen na gryg.net, apod.


Každý počítač má svoji IP adresu a ta zůstává zaznamenána v různých přenosových protokolech (vyhrazuji si právo na nepřesnost, neznám správný název těch komunikačních seznamů).Poznámka:
Pro případ, že by mi chtěl někdo připomenout, že jsem prohlašoval, že jsem nad přehled o IP adresách přispěvatelů povznesen, uvádím, že názory každého člověka se v průběhu času vyvíjejí, neboť se mění podmínky, za kterých vznikly. Zjištění z poslední doby, že Útoky na fórum jsou vedeny stále ze stejných IP adres, jen si uživatelé průběžně mění nicky, mne přivedlo k závěru, že není možno ponechat si tuto informaci v nejextrémnějších případech pro sebe. Dobré jméno fóra musí být před několika málo šiřiteli pomluv chráněno! Ke změně názoru mne přivedlo hlavně zjištění, že pan starosta fórum přihlásil do celostátní soutěže, která probíhá pod osobní záštitou ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera (http://zlatyerb.obce.cz/). Příspěvky těchto osob kazí dojem nejen z fóra, ale vyvolávají v návštěvnících fóra, kteří netuší, že jsou vesměs dílem téhož autora či velmi mála autorů pocit, že v Grygově panuje nenávist a zášť. Ta přitom sídlí v duších jen velmi málo lidí, ale ti mají silnou potřebu snažit se ji co nejvíce rozmnožit. Když se jim to nedaří fakticky, tak o to usilují alespoň virtuálně. Přitom jde zpravidla o ty, kteří se navenek Údajným hájením zájmů naší obce téměř zalykají. 

Nazlobený duch fóra dal dotyčnému extrémistovi možnost, aby svoji záležitost vyřešil pouze virtuálně omluvou zde ve fóru. Pokud by tak neučinil, budu vás o dalším průběhu kauzy průběžně informovat.       
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:48:53 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

abc originál

 • Host
Re: Právní problematika
« Odpověď #11 kdy: Únor 23, 2007, 17:55:59 odpoledne »

 ;) Nevadí,nic se neděje a ani bych si nedovolil něco namítat.
Akorát mám pocit,že to některým "přátelům"GOF"docvaklo"
Vaše vysvětlení IP adres a zdá se,že už jsem nemají odvahu něco psáti.  :ne:
viz.dnešek do této chvíle...
Zdraví všechny ABC origoš  ;)
ps:GOF ať VZKVÉTÁ  ;)
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:50:19 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #12 kdy: Únor 23, 2007, 21:04:17 odpoledne »


Dobrého ducha fóra není radno zlobit. Rozluštění jeho hádanky je snadné: jde o výpis příspěvků odeslaných z jednoho počítače za poslední měsíc. Správná odpověč zněla - všechny příspěvky byly odeslány ze stejné IP adresy. Předstíraná masová nespokojenost s fórem pojednou splaskla jako bublina. Není to ovšem jediná IP adresa, ze které chodí příspěvků pod různými nicky více. Nakonec - není to přece zakázáno. Někteří to ale přespříliš přehánějí a zneužívají. Snaží se o matení čtenářů a falešné vytváření zdání "blbé nálady" více přispěvatelů. Odporná politika.
« Poslední změna: Březen 28, 2007, 08:33:18 dopoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

koniklec

 • Nováček
 • *
 • Oblíbenost: +43/-36
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 26
Re: Právní problematika
« Odpověď #13 kdy: Únor 24, 2007, 16:01:12 odpoledne »

Jak je to vlastně s právní odpovědností za diskuzní příspěvky na internetu? Ani odborníci nemají na tuto problematiku jednotný názor. Doporučuji zajímavý článek zabývající se uvedenou problematikou publikovaný na serveru www.lupa.cz.

Ján Matejka - Právní odpovědnost za diskusní příspěvky na internetu

V článku se autor několikrát odvolává na související článek, tak ať jej nemusíte hledat.
Mirek Zeman - iDnes zavedl povinné registrace diskutujících
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:52:12 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Právní odpovědnost za diskusní příspěvky na Internetu
« Odpověď #14 kdy: Únor 24, 2007, 19:41:23 odpoledne »

Konikleci,

velmi děkuji za Váš poslední příspěvek. Článek našeho předního odborníka na internetové a počítačové právo Jána Matejky je jedním z mnoha zajímavých pojednání, která uveřejnil na internetovém serveru Lupa. Mrzí mne, že jsem si na něj nevzpomněl sám ve výše uvedených souvislostech, neboť je velmi případný pro vzniklou situaci. Snad dojde k publikaci požadované omluvy a Grygov se "neproslaví" i v této záležitosti v soudních rozhodnutích. Článek jsem umístil do našeho fóra, neboť považuji za potřebné, aby zde zazněly i informace z jiných zdrojů, které na rozdíl od mnou publikovaných příspěvků nebudou podezřívány z neobjektivity.


Citace
Právní odpovědnost za diskusní příspěvky na Internetu

Ján Matejka - 15. 9. 2003

V nedávné době se na stránkách Lupy rozhořela poměrně plamenná diskuse o vhodnosti či nevhodnosti redigování diskusních příspěvků pod články. Po právní stránce rozhodně nejde o problematiku jednoduchou, a navíc bývá poměrně často předmětem nejenom řady občanskoprávních řízení, ale také řízení trestních.

Není tomu tak dávno, co Nejvyšší soud ČR potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu, na základě kterého byl Mgr. P.P. odsouzen k trestu 150 hodin prospěšných prací za to, že spáchal trestný čin pomluvy, kterého se dopustil na internetovém diskusním fóru. Jak uvedl soud v odůvodnění tohoto svého rozsudku, obviněný byl uznán vinným trestným činem pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 17. října 2000, ve veřejném internetovém diskusním fóru O.Ú.m.č.P., prostřednictvím e-mailové pošty uvedl v souvislosti s vestavbou půdních bytů v domě č. 16, v H.u., že "(.) Ing. Ch. porušuje stavební zákon i zájmy státní památkové péče (.) Ing. Ch. se otevřeně chlubil, že stanovisko orgánů státní památkové péče obešel (.) Ing. Ch. hájí politiku své peněženky (.) stačí podplatit příslušného Úředníka (Ing. Ch.?)", ačkoliv se tato sdělení nezakládají na pravdě. Trestný čin byl tak spáchán nepravdivými výroky na adresu Ing. Ch., které byly alespoň z části způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost dotyčné osoby v jeho zaměstnání. Tento rozsudek do jisté míry představuje jedno z prvních rozhodnutí, ve kterém soud názorně ukazuje, že ani Internet není anonymní prostředí, na které se nevztahují zákony, a že svoboda vyjadřování garantovaná nám Listinou základních práv a svobod má určité právní hranice vymezené právy ostatních osob kolem nás.

Na rozdíl od jiných médií (tisk, rozhlas apod.) je debata v diskusních fórech obvykle postavena na jakési bezprostřednosti. Objevíte nový příspěvek, rozčílí vás a rychle na něj reagujete, při tom všem můžete mít navíc pocit, jako byste hovořili mezi čtyřma očima. Vždy si je však třeba uvědomit, že po právní stránce není skutečně žádný rozdíl mezi novinami a Internetem.

V souvislosti s výše uvedeným je však třeba dodat, že primární škůdce, resp. osoba, která právně závadný příspěvek do diskusního fóra umístila, nemusí být vždy jedinou osobou, která může být za obsah tohoto příspěvku odpovědna. Ačkoliv se může zdát, že trestněprávní odpovědnost poskytovatele takovéhoto obsahu (ať již přímo vydavatele či redaktora odpovědného za provoz diskusního fóra) je věcí nemyslitelnou, není to tak Úplně pravda. V tomto ohledu je poměrně známé trestní řízení vedené proti výkonnému řediteli německé pobočky společnosti CompuServe Inc., který byl (v první instanci) soudem v Mnichově odsouzen k peněžitému trestu ve výši 100.000 marek a k podmíněnému odnětí svobody na dva roky, a to (pouze) za to, že "společnost CompuServe prostřednictvím svých serverů umožňovala přístup k více než 200 diskusním skupinám (newsgroups), na kterých byla jednotlivými uživateli veřejně zpřístupněna pornografie, která porušovala příslušné německé trestní normy". Z pohledu platného práva v České republice, které rovněž zná podobný trestný čin (ohrožování mravnosti), pak samotnému významu tohoto rozhodnutí ani příliš neubírá to, že odvolací soud nakonec rozsudek zrušil a obžalovaného ředitele žaloby zprostil.

Trestněprávní odpovědnost poskytovatele obsahu závadného diskusního příspěvku lze jistě označit za velmi výjimečnou, avšak v žádném případě nikoli za nemyslitelnou. Osobně si takovouto odpovědnost dovedu představit zejména v tom případě, že poskytovatel obsahu diskusního fóra, případně jiný jeho pracovník, ví o tom, že na tomto fóru je vystaven právně závadný obsah (např. text otevřeně propagující fašismus), avšak zůstává k tomu zcela nečinný.

V tomto ohledu je výše uvedená snaha, pokud směřuje výlučně k redigování právně závadných diskusních příspěvků ze strany jejich poskytovatelů, nejenom pochopitelná, ale i přímo nezbytná.

Občanskoprávní odpovědnost

Na rozdíl od odpovědnosti trestněprávní, jejíž realizace bude opravdu spíše výjimečná, představuje občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů diskusních fór již možnost poměrně reálnou. Občanský zákoník obsahuje totiž ve svém § 415 poměrně šalamounské ustanovení, podle něhož: "Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí." Je nesporné, že jde o velmi obecné ustanovení proklamativní typu; v praxi však má velmi široké důsledky. Jak tomu v případě takovýchto obecných ustanovení obvyklé bývá, velmi významný podíl na výkladu zde hraje judikatura. Např. bylo odvozeno (Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. Zn. 5 Cmo 347/96.), že v případě, že by banka znala závažné skutečnosti, které by předem vážně ohrožovaly zjištěný podnikatelský plán klienta, přicházela by v Úvahu obecná odpovědnost předcházet škodám a odpovědnost s tím související podle § 415 ObčZ, pokud by na tyto okolnosti klienta neupozornila (Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. Zn. 5 Cmo 347/96.). V tomto směru je třeba si uvědomit, že toto základní prevenční ustanovení se týká jak škod majetkových, tak i nemajetkových. Jinými slovy, každý má povinnost počínat si tak, aby jinému nevznikla škoda!

Protože neexistuje žádná zvláštní Úprava, která by stanovila speciální povinnosti poskytovatelů diskusních fór, bude porušení této obecné povinnosti hlavním právním základem pro jejich případnou odpovědnost. V tomto směru je nepochybně zapotřebí, aby poskytovatel učinil určitá opatření směřující k ochraně práv třetích osob. Naprostá pasivita ze strany poskytovatele vůči jím zpřístupňovanému obsahu může mít za následek porušení povinnosti uvedené v § 415 ObčZ. Jednání poskytovatele, který v rámci svého tržního chování veřejně deklaruje nezájem o svůj obsah, případně prohlašuje (byť pravdivě) svou objektivní nemožnost kontroly tohoto obsahu či snad jednostranně prohlašuje likvidaci stop po osobách, které tento obsah na jeho stránky umístili, patrně bude porušením povinnosti ve smyslu § 415 ObčZ.

Tento typ odpovědnosti pak může být pro poskytovatele diskusních fór velmi praktický, a to zejména v tom případě, že původní autor (původce) konkrétního právně závadného příspěvku, není znám. V takovém případě lze totiž aplikovat tzv. solidární odpovědnost, tedy odpovědnost v případech plurality odpovědných subjektů, kde jde o situaci, kdy za škodu odpovídá více osob. To znamená, že v případě více škůdců může poškozený subjekt požadovat Úhradu celé škody na kterémkoliv z nich. U takovéto solidární odpovědnosti mají pak subjekty stanovenu povinnost vypořádat se navzájem podle Účasti na způsobení vzniklé škody.

Pak může být poměrně lhostejné, že vzniklá škoda byla "primárně" způsobena autorem právně závadného příspěvku (který tak například zasáhl do práv na ochranu osobnosti), protože "sekundární" škůdce (poskytovatel diskusního fóra) bude spoluodpovědný (porušil totiž obecnou povinnost stanovenou v § 415 ObčZ).

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, z pohledu platné právní Úpravy lze následné redigování diskusních příspěvků z důvodů pochybnosti o jeho právní nezávadnosti jen doporučit (zvýrazněno GM). Na druhou stranu jsem jako autor článků a občasný přispěvovatel diskusních fór s jejich současnou podobu i Úrovní poměrně spokojen, a jakýkoliv výraznější zásah do stávajícího stavu nad výše uvedenou míru bych považoval za obecně nepříliš prospěšný. Navíc zcela souhlasím s Mirkem Zemanem, který v závěru zmíněného článků uvádí, že "každý názor (i ten hulvátsky napsaný) poskytuje autorovi neocenitelnou zpětnou vazbu, jíž se mu jinde nedostane (...), přičemž Účastníci těchto diskusí tak rozrušují aureolu bezchybného a geniálního novináře s absolutní a jedinou pravdou."

Uvážlivé posouzení a následná korekce příspěvků diskusního fóra z důvodu vyloučení právní závadnosti konkrétních příspěvků (a nikoli tedy i řady dalších otázek) je však v samotném zájmu všech poskytovatelů, a lze ji tedy jen doporučit.Ján Matejka

Autor je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje problematice práva informačních technologií a informačních systémů. Dále také pedagogicky působí na Právnické fakultě ZČU, kde přednáší předmět Internetové a počítačové právo. Je také prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií (SPIT).


Převzato z: http://www.lupa.cz/clanky/pravni-odpovednost-za-diskusni-prispevky-na-internetu/
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 00:54:41 dopoledne od Petr Chramosta »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

GOF

 • Dobrý duch fóra
 • Nováček
 • *
 • Oblíbenost: +174/-3
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 15
 • Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.
Re: Právní problematika
« Odpověď #15 kdy: Březen 04, 2007, 08:38:13 dopoledne »

Vzkaz a výzva pro toho, kdo dobře ví, co mají příspěvky společného (nejde o žert!):

Za přiměřenou satisfakci považují ti, kteří byli těmito příspěvky napadeni, uveřejnění výslovné omluvy s výčtem všech těchto obvinění, a to ve lhůtě do konce měsíce Února 2007 v tomto fóru (za touto výzvou) formou příspěvku s názvem omluva. Součástí omluvy musí být též omluva za pomluvu tohoto fóra a uvedení celého pravého jména autora příspěvků (pro kontrolu s uvedením jeho rodného čísla). V takovém případě budou napadení považovat věc za vyřízenu a nehodlají ji řešit trestním oznámením pro trestný čin pomluvy ani žalobou na ochranu osobnosti (v jejím případě by navíc kromě této omluvy byla požadována finanční satisfakce).

Nemyslete si, že my duchové si děláme iluze. Vím, že Kazimír je podlý zbabělec, který nikdy nedokázal a nedokáže vystoupit čestně a otevřeně. Slova omluva a čest v jeho slovníku chybí. Není schopen slušného, klidného a rovnocenného dialogu, protože v něm by nutně neobstál. Vyhovuje mu proto zahnojovat anonymně fórum obviněními ostatních a kydáním na jejich práci pod stále se měnícími nicky. Snaží se tak vytvářet dojem masové nespokojenosti jak s fórem, tak se současnou situací v Grygově. Jakýkoli náznak něčeho pozitivního ve vývoji obce ho deptá (Úspěšné ukončení I. etapy rekonstrukce školy, vydání barevných GN, postupné zahájení oprav silnic, Úspěch a sledovanost GOF atd. atd.). Vždy nás aktuálně svým příspěvkem seznamuje s tím, co mu právě není po chuti a co ho zrovna zabolelo. Jistě jste postřehli, že rád obviňuje druhé z toho, o co sám usiluje - vyvolávání nevraživosti, rozeštvávání lidí, apod., řídíc se patrně podle hesla - rozděl a panuj. Proto jsem ve skutečnosti nečekal, že by omluvu mohl a dokázal zveřejnit. Na kalibr jeho typu platí jen jednání z pozice síly. O to bude však celá záležitost pro něj horší, ale myslím, že to není schopen pochopit. Výzva ke zveřejnění omluvy byla nezbytným krokem celého procesu.

Kazimír jedná jako Zlý duch fóra. Je to pro mne - Dobrého ducha fóra - nekalá konkurence a nezbývá mi než GOF a jeho tvůrce Účinně chránit.
« Poslední změna: Červen 05, 2007, 14:20:49 odpoledne od GOF »
IP zaznamenána
         Vaše IP adresa, prohlížeč a operační systém:                  

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Právní problematika
« Odpověď #16 kdy: Duben 26, 2007, 20:21:45 odpoledne »

IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.761 sekund, 28 dotazů.