Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Kdo jsme  (Přečteno 3118 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Host
Kdo jsme
« kdy: Listopad 23, 2006, 16:29:41 odpoledne »

Vážený návštěvníku,
dovolte mi prosím, abych Vás jménem vedení sboru Apoštolské církve v Olomouci přivítal na těchto stránkách. Dle možností Vám rádi zodpovíme veškeré otázky, v případě potřeby pomůžeme modlitbou nebo praktickou pomocí.
V následujících řádcích Vám chci představit naši církev a podat krátký přehled o tom, čemu věříme, jaký je náš vztah k ostatním křesťanským církvím, odkud jsme vyšli a kam směřujeme.

NAŠE VYZNÃ?NÃ?
Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme tzv. Apoštolské vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohou-cího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
NAŠE POSTAVENÃ?
Svou věroukou, strukturou i způsobem bohoslužeb patří Apoštolská církev mezi církve protestantské. Podle zákona je rovnoprávná s ostatními církvemi v České republice (byla státem zaregistrována počátkem roku 1989) a je členem Ekumenické rady církví.

VZNIK CÃ?RKVE
Na začátku 20. století si řada křesťanů po celém světě začala nezávisle na sobě klást otázku: „Proč jsme tak slabí a málo viditelní ve světě, v němž žijeme, když nám Bůh dal v Bibli tak velká zaslíbení?“ Jejich vlastní situace jim připadala podobná situaci, v níž se ocitli Kristovi učedníci po jeho ukřižování, kdy se nejistí a plni strachu skrývali a vraceli ke svým původním zaměstnáním, aby je nepostihl stejný trest – smrt na kříži. Bible však říká, že zmrtvýchvstalý Kristus tyto své učedníky neopustil, i  když se takto zachovali, ba naopak je navštívil a povzbudil je. Řekl jim: „...zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lukášovo evangelium, kapitola 24, verš 49). Jak řekl, tak se také stalo. Když se asi sto dvacet učedníků společně modlilo o svátku letnic, 50 dní po Kristově zmrt-výchvstání, náhle prožili to, čemu později křesťané začali říkat „křest Duchem svatým“. Společně s odvahou a novou vnitřní silou obdrželi od Hospodina také dary Ducha svatého – modlitbu v jazycích, její výklad, dar proroctví, uzdravování a jiné. Toho dne, na základě kázání Petrova i dalších apoštolů, vydalo Kristu svůj život na 3000 lidí! Tyto letnice se tak staly dnem vzniku církve a počátkem jejího nevídaného rozmachu. Během několika desetiletí křesťanství zasáhlo prakticky celý tehdy známý svět.
Další otázka, kterou si položili, se přímo týkala otázky předcházející: „Není tato moc, tento křest Duchem svatým, nabízen Bohem i dnes? Co když nejde o jednorázovou historickou zkušenost, jak některé současné církve tvrdí?“ A tak se začali modlit a Bůh jim dal prožít totéž, co Kristovým učedníkům v době letnic. Prožili křest Duchem svatým. Spolu s ním přijali jeho dary a stali se „nadšenými“ křesťany, které Bůh vyzbrojil toutéž mocí, jež měla prvotní církev před dvěma tisíci lety.
Řada křesťanských církví si za dlouhá staletí existence vybudovala své tradice a k jakýmkoliv „novotám“ má nedůvěřivý postoj. I tento Boží projev – křest Duchem svatým – byl vnímán s nedůvěrou, ba dokonce s tvrdým odporem. Křesťané s touto „staronovou zkušeností“ se v rámci učení svých církví setkávali s nepochopením a postupně je byli nuceni opouštět. Netrvalo dlouho a začali se dozvídat, že se svou zkušeností nejsou sami, že totéž co oni prožívají ve vztahu k Bohu jednotlivci či skupiny křesťanů po celém světě. Začali se sdružovat ve sbory a posléze v církve, kterým se začalo posměšně říkat „letniční“. Oni sami však toto označení nakonec přijali – vždyť vystihovalo, že prožili totéž, co první křesťané o svátku letnic..
Během sta let se „letniční hnutí“ stalo třetím nejvýraznějším proudem současného křesťanství – vedle proudu katolického a protestantského. Letniční církve jsou v dnešní době v průměru nejrychleji rostoucími církvemi na světě. Počet jejich členů dnes celkově přesahuje dvě stě milionů. Naše církev, jejíž kořeny jsou ve Slezsku od počátku dvacátého století, je organizačně přidružena k největší světové letniční církvi „Assemblies of God“.
Na celém Území naší republiky má Apoštolská církev přes čtyřicet sborů a několik desítek misijních stanic. Každý sbor spravuje rada starších (zvolení členové sboru), v jejichž čele stojí pastor. Celá církev je řízena Radou církve v čele s biskupem, jehož sídlo je v Kolíně.
V Kolíně je též naše biblická škola – Vyšší odborná škola misijní a teologická. Stejně jako jiné církve provozujeme různé sociálně-charitativní aktivity. Organizace Nehemia distribuuje humanitární pomoc do postižených zemí, Teen Challenge se zabývá pomocí drogově závislým, ACET se zaměřuje na prevenci nemoci AIDS.

NÃ?Š SBOR
Na podzim roku 1986 jsme začali pracovat v Olomouci čtyři, dnes zde z Boží milosti je sbor o více než 100 členech, kteří jsou jak přímo z Olomouce, tak ze stanic v okolních městech a vesnicích. Pořádáme kulturní a evan-gelizační akce ve městě i okolí. Těžiště naší práce však spočívá v proměně jednotlivce a jeho srdce ke Kristovu obrazu (viz epištola Římanům 8,29), v proměně a růstu celého našeho společenství, abychom mohli lidem zvěsto-vat spasení a odpuštění hříchů skrze smrt a vzkříšení Ježí-še Krista a přitom se opírali jeden o druhého.
Všichni jsme prožili, že nás hřích odloučil od Boha a potřebujeme přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána, aby nám byly naše hříchy odpuštěny. Za více jak deset let jsem viděl řadu těch, kteří se vydali Bohu a jejich život byl proměněn: inženýři, doktoři, dělníci, nezaměstnaní, narkomani, alkoholici..., lidé spokojení, na vrcholu svých sil a kariéry, i lidé prožívající ztroskotání a zklamání, stojící před pokusem o sebevraždu. Tito všichni našli v našem sboru nejen Ježíše Krista s jeho láskou a pomocí, ale také společenství lidí, které váže společná zkušenost – poznání Boha a život s ním.
Přeji Vám, abyste našel (našla) totéž. Bůh Vás povzbuzuje slovy z Bible, že jeho zaslíbení a láska platí i pro Vás: „Neboť tak  Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Janovo evangelium, 3. kapitola, verš 16).
„Pojčte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ (Matoušovo evangelium, 11. kapitola, verše 28–30).
Slova „žádný“ a „všichni“ mohou platit i pro Vás.
Bůh Vám žehnej.
 
pastor Svatopluk Dysmas     
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 27 dotazů.