Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 1  (Přečteno 2174 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 1
« kdy: Srpen 14, 2011, 20:56:50 odpoledne »

CO SE DĚJE S TÍMTO SVĚTEM?


Jak můžeš poznat pravdu?

Věda, historie a pozorováni
Mnoho úžasných věcí o světě a lidech na něm žijících se můžeš dozvědět z vědy, historie a na základě vlastního pozorování. Ale i tak ti mnohé velké otázky života zůstanou nezodpovězeny. Tyto disciplíny a metody nám neříkají nic o tom, jak zde začal život, co je jeho smyslem, ani co se zde bude dít dál.

Bible
Pouze ten, kdo stvořil svět, ti může dát odpověď, jak a proč to učinil. Pravdu o těchto věcech nám říká ve své knize, Bibli. Je to kniha, která nás učí, jak máme na tomto světě žít.

Jak vznikl tento svět?

Stalo se to náhodou?
Už sis někdy položil otázku, odkud se vzal tento svět? Prostě náhodou? Nebo jej připravila nějaká velmi inteligentní mysl a obrovskou mocí jej stvořila?
Díváš-li se na kolo, automobil nebo letadlo, je ti jasné, že nemohly vzniknout jen tak náhodou. Někdo je musel vymyslet a vyrobit tak, aby fungovaly v souladu s jeho plánem.

Svět byl stvořen podle plánu
Svět a vše, co je na něm, se řídí podle určitých daných vzorů, kterým říkáme přírodní zákony. Čím více se věda dozvídá o těchto zákonitostech, tím jistěji víme, že každý detail vesmíru NĚKDO naplánoval, realizoval jej a udržuje v činnosti v souladu se svým plánem. Tento NĚKDO je Bůh, všemocný a vševědoucí Stvořitel. On je Pánem a vládcem vesmíru.

Genesis 1,1 Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.
Jan 1,3 Všechno povstalo skrze něj (Petrů).

Bůh stvořil dokonalý svět
Bůh stvořil Slunce, Měsíc, hvězdy a Zemi. Dal jim oběžné dráhy, na kterých se nemohou srazit. Určil přesnou vzdálenost Země od Slunce - ne příliš krátkou, aby na zemi vše neshořelo, ani příliš velkou, abychom nezmrzli. Oceán a pevnina byly v dokonalých proporcích a atmosféra měla ideální složení. Potom Bůh stvořil živočichy. Nakonec stvořil člověka, a postavil ho do tohoto překrásného, nádherného světa.

Genesis 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.

Proč stvořil Bůh svět
Bůh stvořil svět ke svému potěšení. Stvořil lidskou rodinu, aby byli jeho dětmi, které by miloval a radoval se z nich. Zemi učinil, aby byla jejich domovem. Bůh se těší z nádhery a řádu svého vesmíru, ale mnohem víc se raduje z toho, že miluje své děti.
Zjevení 4,11 Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest.
Žalm 149,4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení. Bůh chtěl, aby jeho dětí byly podobné jemu a sdílely s ním jeho dílo. Proto dal Adamovi a Evě (prvnímu muži a ženě) po mnoha stránkách stejnou přirozenost, jako má sám. Chtěl je učit. S jeho pomocí měli lidé vládnout nad zemí. Genesis 1,26 Řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem... ať panují... nad celou zemí."

                                                                                     
Co se stalo s naším světem?

Něco se pokazilo
Podívej se pozorně okolo sebe a uvidíš samé trápení, strádání, hádky, násilí, války, hlad a smrt. Svět už není dokonalý. Co se stalo špatného? Tento původně dokonalý svět zkazil Boží nepřítel a člověk sám.

Boží odpůrce
Bůh má  nepřítele, který se jmenuje satan nebo ďábel. Satan je proti všemu, co dělá Bůh. Bůh je dobrý - satan bojuje proti dobru zlem. Bůh nám chce pomáhat - satan nás chce zničit. Bůh se raduje z lidské lásky a společenství - satan se nás snaží od Boha oddělit. Snaží se nás přinutit k tomu, abychom místo Boha následovali jeho.

Lidský hřích
Satan říkal Adamovi a Evě o Bohu lži. Přemluvil je k hříchu, tj. aby neposlechli Boha. Bůh Adama varoval, že hřích mu přinese smrt, protože hřích odděluje člověka od Boha. Život pochází z Boha, a proto oddělení od Boha končí smrtí. Adam a Eva, místo aby uvěřili Bohu, uvěřili satanu. Porušili Boží zákony a vydali se vlastní cestou, která měla tragické následky pro celý svět.

Následky hříchu
Hřích přinesl na svět nemoc a smrt.
Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích, a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.
Hřích rozbil vztah mezi Bohem a člověkem. Dokud je člověk ve vzpouře, neposlušnosti a v hříchu, nemůže mít s Bohem obecenství. Místo toho, aby byl Božím dítětem, je služebníkem hříchu.
Římanům 6,16 Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.
Tím, že jsme se rozhodli neposlouchat Boha, připojujeme se k satanově vzpouře a přijímáme jeho vládu. Země se stala bitevním polem mezi Bohem a satanem. Musíš se rozhodnout, na které straně budeš stát.

Vyber si - Boží, nebo satanovu cestu

Jozue 24,15 Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit… Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

 
BŮH NÁM NABÍZÍ:
SATAN NÁM NABÍZÍ:

V přírodě

 
dokonalé stvoření, hojnost, harmonie, krása, řád.
Zkáza celé přírody, nepořádek, chaos, ohyzdnost, chudoba, hlad, pohromy.


Pro naše těla

 
život a zdraví, neporušené žádosti.
nemoci a smrt, neřesti, chtíče, nenasytnost.


Pro naši mysl, city a jednání

 neporušená láska, dobré myšlenky, svobodná volba, obecenství s Bohem, poslušnost, štěstí, užitečnost, spravedlnost, důvěra, pokoj, pokora, spolehnutí se na Boha, víra, radost, cíl, moudrost, pravda, činorodost.
zotročenost hříchem, oddělení od Boha, vzpurnost, sobectví, bezcílnost, zlé myšlenky, zkáza, nevěra, podezíravost, nespravedlnost, boje zločiny, války, nenávist, zloba, smutek, pýcha, bloudění, strach, pošetilost.


Je pro svět nějaká naděje?

Bůh o svět stále pečuje
Bůh nás stále miluje, i přes náš hřích. Udělal nám cestu, aby nás zachránil od hříchu, satana a věčné smrti. Bůh stále vládne nad vesmírem a přivede naši zem zpět k poslušnosti.

Boží Syn vzal na sebe náš trest
Každý člověk na zemi zhřešil a zaslouží si smrt. Nemůžeme se zachránit sami. Ale Bůh nás tak miloval, že poslal svého vlastního syna, Pána Ježíše Krista, aby vzal na sebe náš trest.
Téměř před 2 000 lety přišel Ježíš na naši zemi a narodil se v Palestině nadpřirozeným způsobem z panny. Učil lidi pravdě o Bohu a jeho lásce. Po celý svůj život neudělal nic špatného, a přesto zemřel jako zločinec - přibili ho na kříž. Zemřel na našem místě, za náš hřích.
Bůh ukázal světu, že Ježíš je jeho syn tím, že ho po třech dnech vzkřísil k životu. O čtyřicet dní později se Ježíš vrátil v těle do nebe.
Ježíšovi přátelé, kteří ho po jeho vzkříšení viděli a dívali se na něj, když stoupal vzhůru do nebe, nám o tom podali svědectví v evangeliích.

Přijmeme-li Ježíše, stáváme se Božími dětmi
Protože Ježíš vzal na sebe náš trest, ten, kdo ho přijme jako svého Spasitele, je osvobozen z moci satana. Jestliže se odvrátíme od svých hříchů, Bůh nás přijme jako své děti. Bůh nás vybízí, abychom uvěřili v jeho Syna a byli spaseni od hříchu, ale nikdy nás k tomu nebude nutit.
Římanům 5,17 Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.
Nauč se zpaměti
Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Římanům 6,23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Můžeš žít v dokonalém světě
Jednoho dne se Ježíš vrátí, aby svět osvobodil od hříchu a učinil ho opět dokonalým. Jestliže ho nyní přijmeš jako svého Spasitele, budeš s ním žít v dokonalém štěstí. I svět okolo tebe bude lepší, když přijmeš Ježíše, protože se staneš lepším člověkem. Už dnes se můžeš radovat z požehnání, která patří Božím dětem!

Doplň své jméno
•   Neboť Bůh tak miloval ………………., že dal svého jediného Syna, aby……………..., který v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
ICI
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 29 dotazů.