Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 2  (Přečteno 2395 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 2
« kdy: Srpen 14, 2011, 21:17:03 odpoledne »

Znáš pravdu o Bohu?

Bůh je Stvořitelem, Vládcem a Soudcem vesmíru. Jako Stvořiteli mu patří vše, co učinil. Jako Vládce vydal pro všechno stvoření i svět určité zákony, které jsou dobré. Jako Soudce odmění, nebo potrestá každého podle jeho poslušnosti nebo neposlušnosti. Protože Bůh je tvým Stvořitelem, Vládcem a Soudcem, potřebuješ o něm znát pravdu a potřebuješ vědět, co od tebe očekává. Bůh je také milující Otec; nabízí ti opravdovou radost. Potřebuješ ho poznat, aby ses mohl z jeho lásky a požehnání radovat.

Protože je to pro tebe otázka života, nebo smrti
Bůh je dárce života. Nabízí ti lepší a plnější život teď a nikdy nekončící dokonalý život po smrti.

Jan 17,3 A život věčny je v tom, když poznají  tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Protože chceš-li se Bohu líbit, musíš ho poznat
Boží děti milují Boha a chtějí se mu líbit. Jestliže jsi přijal Ježíše jako svého Spasitele, jsi nyní Božím dítětem. Budeš se snažit poznávat svého nebeského Otce stále víc a hledat, co se líbí jemu, aby ses mu líbil vším, co děláš. Toto je jediná cesta k opravdové životní spokojenosti, protože jsi byl stvořen k tomu, abys dělal to, co se líbí Bohu.

Jak můžeš poznat pravdu o Bohu?

Pozorováním jeho díla
O člověku se dozvíš více tím, že ho budeš pozorovat při jeho práci. Podíváš-li se na svět, který Bůh stvořil, zjistíš, že Bůh je velmi moudrý a mocný.
Římanům 1,20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Od jiných
Pravdu o někom můžeš zjistit od těch, kteří ho znají osobně. V Bibli čteme napínavé příběhy lidí, kteří Boha znali osobně. Mluvil s nimi, řešil jejich problémy a naplňoval jejich potřeby. Uzdravoval jejich tělo a dával jim sílu a radost. Bůh se nezměnil. I dnes na každém kontinentu najdeš tisíce lidí, kteří znají a milují Boha. Mohou říci, jak je úžasný.
1. Janův 1,3 Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem.

Na základě toho, co říká

Člověka můžeš poznat také, když čteš, co napsal, nebo když posloucháš, co říká. Bůh s tebou mluví v Bibli. V ní ti odkrývá svůj charakter, své plány, své city a svou lásku k tobě.
Jan 5,39 Zkoumáte písma... a Písma svědčí o mně.

Z vlastní zkušenosti
Dobře poznáš člověka tím, že s ním žiješ, hovoříš a spolupracuješ. Takto Bůh chtěl, abychom ho poznali, a proto poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby žil mezi lidmi. Ježíš je právě takový jako jeho Otec, a tak v něm můžeš vidět Boží přirozenost. Boha můžeš poznat prostřednictvím Ježíše.
Židům 1,1-3 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků, v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu... On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem.
Když přijímáš Ježíše Krista jako svého Spasitele, On ti zjeví Boha. Když s ním rozmlouváš na modlitbách a čteš jeho Slovo, budeš prožívat jeho přítomnost a začneš ho poznávat způsobem, o jakém se ti ani nesnilo!
Jan 14,21-23 A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec, i já ho budu mi¬lovat a dám se mu poznat... Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo... [Otec a já] přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Jaký je Bůh?

Bůh je nekonečný věčný Duch
Bůh není omezen časem, prostorem a přírodními zákony, tak jako my. Vždy byl, je a vždy bude. Bůh je všudypřítomný. Ví o všem, a může učinit cokoliv.

Bůh prostě je...
Někteří lidé si myslí, že Bůh je neosobní síla, která řídí vesmír, nebo nějaká moc působící dobro. My však víme, že Bůh je osoba, protože myslí, cítí a jedná.
Bible učí, že Bůh jsou tři osoby v jedné, trojjediný Bůh. Otec, Syn a Duch svatý jsou stejné svou přirozeností, mocí a záměrem. Spolupracují v dokonalé harmonii jako jedna osoba – jeden Bůh.
Matouš 28,19 ...křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Bůh je láska
Bůh je láska - láska je jeho přirozeností. Miluje každého. Miluje tebe a chce ti dát to nejlepší pro tvůj život. Chce, abys s ním pak žil v jeho nádherném domově v nebi.
Jan 4,8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Bůh je dokonalý
Bůh je absolutně dobrý, čistý, pravdivý, vše, co činí, je správné. Je štědrý a laskavý.
Matouš 5,48 ...je dokonalý váš nebeský Otec.

Bůh je spravedlivý
Bůh stanovil ku prospěchu všech lidí určitá pravidla. Je spravedlivým soudcem. To znamená, že vždy dělá, co je pravé.

Kazatel 12,14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
1. Mojžíšova 18,25 Což Soudce vší země nejedná podle práva?

Bůh zná vše
Bůh zná minulost, přítomnost i budoucnost. Vidí, slyší a rozumí všemu, co se děje. Zná tvoje myšlenky i tvoje pohnutky. Bůh ví, co je pro tebe nejlepší a chce ti pomoci rozhodovat se správně.
1. Mojžíšova 16,13 I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, "Bůh vševidoucí".
1. Janův 3,20 Bůh... zná všecko.

Bůh může učinit cokoliv

Stvořitel stanovil pro svůj svět určitá pravidla, která nazýváme přírodními zákony. Těmito zákony se vše na světě řídí. Bůh je nad těmito přírodními zákony a není jimi spoután. Bůh činí nadpřirozené věci, kterým říkáme zázraky, tj. věci, které nejsou v moci člověka ani přírody.
Ježíš učinil mnoho zázraků, když byl na této zemi. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a proměňoval lidské životy. On je stále velkým lékařem a rád uzdravuje naše tělo i duši.
Matouš 19,26 ...u Boha je možné všecko.
2. Mojžíšova 15,26 Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.

Jak chce být Bůh uctíván?

Tím, že Boha uctíváme, mu ukazujeme, že ho milujeme, ctíme a respektujeme. Děkujeme mu, za to co učinil a rozmlouváme s ním. Uvidíš, že v různých církvích uctívají lidé Boha různým způsobem. Jak si přeje, abys ho uctíval ty? Co se mu líbí?

Buď čestný a upřímný
Říkej jen to, co si skutečně myslíš. Musíš věřit v Boha a chtít ho poslouchat.
Jan 4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.
Židům 11,6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Uctívej jediného Boha
Tvůj stvořitel je jediný pravý Bůh. Nechce, aby ses modlil k žádným jiným bohům, lidem, duchům, představám nebo věcem.
2. Mojžíšova 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Skutky 14,15; 17,29 Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu... nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.

Děkuj Bohu za jeho požehnání
V písni a modlitbě ba i v tichu vlastního srdce děkuj Bohu za jeho lásku, dobrotu a za všechna jeho požehnání, která ti dal.
Žalm 81,2 Plesejte Bohu, naší síle.
Žalm 150,6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Uctívej Boha v pokoře, ale s vírou
Uznej, že nejsi dostatečně dobrý, aby ses mohl postavit před svatým Bohem. Protože jsi ale přijal Ježíše, Bůh ti odpustil a přijal tě za svoje dítě. Mluv s ním jako se svým Otcem o všem, co máš na srdci.
ICI
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 29 dotazů.