Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 4  (Přečteno 2132 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 4
« kdy: Prosinec 18, 2011, 21:56:21 odpoledne »

JAK MŮŽEŠ NAPLNIT SVOU NEJVĚTŠÍ POTŘEBU?

Co potřebuješ nejvíc?

Týká se to tvého těla nebo duše?
Člověk, který se ztratí v poušti či v džungli nebo který je na voru vydán napospas oceánu, potřebuje, aby ho našli a zachránili. Vyhladovělý člověk potřebuje jídlo; odsouzený vězeň potřebuje prominutí. Člověk, který dostal otravu, potřebuje léčení.
Ačkoli jsou tyto potřeby životně důležité, je ještě jedna mnohem důležitější. Tvoje tělo jednoho dne zemře, ale tvá duše bude žít buď ve věčné radosti, nebo navěky trpět v hrůzách smrti. To znamená, že život a zdraví tvé duše jsou důležitější než ta nejnaléhavější potřeba tvého těla.
Matouš 10,28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Nejvíc potřebuješ Spasitele
Bible nás učí, že duše člověka je ztracená, hladovějící, nemocná na smrt a odsouzená k smrti. Člověk potřebuje Spasitele, který by ho našel, nasytil, vyléčil a odpustil mu. Nejvíce potřebuješ Spasitele, protože sám se zachránit nedokážeš.
•   nezachrání tě, že máš rodiče křesťany
•   nezachrání tě, že jsi členem církve
•   nezachráníš se svou snahou být dobrým
•   bez Spasitele nemůžeš být zachráněnJak Ježíš naplní tvou největší potřebu?

Ježíš je Spasitelem, kterého ti poslal Bůh
Bůh poslal svého Syna, aby našel, nasytil a uzdravil tvou nemocnou a hladovějící duši, která bude ztracena v hříchu. Stal se člověkem proto, aby zemřel za tebe a odpustil ti. Jmenuje se Ježíš, to znamená zachránce. Jen On tě může zachránit.

Nauč se zpaměti
Skutky 4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Ježíš ti ukazuje pravdu a cestu
Satan zaslepil naši mysl hříchem a nevěrou. Zbloudili jsme od Boha a ztratili cestu. Ďábel se snaží o to, abychom pochybovali o Božím slovu, jeho moci, moudrosti, dobrotě a lásce. Někteří lidé dokonce pochybují i o tom, že je Bůh.
2. Korintským 4,4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Satan oklamává mnoho lidí falešným náboženstvím. Někteří se modlí k duchům nebo modlám.
Římanům 1,23 Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
Satan nás obelhává v tom, co je pro nás dobré, co je správné a co špatné. Jdeme špatnou cestou, když hledáme štěstí, a místo toho nacházíme smrt. Ježíš, na rozdíl od Satana, přišel, aby nás našel a dovedl zpět k Bohu, ke štěstí a věčnému životu. V něm a v jeho učení poznáš pravdu a budeš osvobozen od nevěry a bludů.

Jan 14,6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Lukáš 19,10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Jan 8,12 Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
Jan 8,32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Ať přijde k Bohu kdokoli a upřímně touží poznat pravdu a chce ji následovat, Bůh mu ji ukáže. Čti Bibli a modli se s otevřenou myslí; rozhodni se činit to, co chce Bůh.

Jan 7,17 Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.
Římanům 12,2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Ježíš uzdravuje tvé srdce od smrtícího hříchu
Už ses naučil, že hřích je neposlušnost Božím příkazům. Nejtěžším hříchem tedy je, když neposlechneme nejdůležitější Boží příkaz. Ježíš nám řekl, který to je.
Matouš 22,37-39 Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.
My všichni jsme tato dvě největší Boží přikázání porušili. Sobectví, kořen všech hříchů, naplnilo naše srdce a vytlačilo lásku. Za Boží lásku jsme se odměnili lhostejností a nevděkem. Daleko více se zabýváme sami sebou než Bohem nebo druhými lidmi. Jací jsme hříšníci! Všechny problémy mezi jednotlivci i národy vycházejí z našich soběstředných srdcí. Žijeme ve světě, který je nemocný hříchem.
2. Timoteovi 3,2-4 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.

Ježíš přišel, aby uzdravil tvou duši od smrtícího hříchu, sobectví a naplnil tě Boží láskou.
1. Janův 1,9.7 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle máme společenství mezí sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
Římanům 5,5 ...Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Ježíš láme moc hříchu a Satana
Hřích oslabil naši vůli tak, že nedokážeme dělat to, o čem víme, že je správné.
Jan 8,34 ...každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
Římanům 7,14.15.18 ...já však jsem hříšný, hříchu zaprodán... vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. ...chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Ježíš láme okovy hříchu a osvobozuje od zlozvyků. Vysvobozuje ze zloby, z vášní, prokletí, morální zvrácenosti a ze závislosti na tabáku, alkoholu a drogách. Láme moc zlých duchů a satana.

Jan 8,36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

Ježíš se postavil na tvé místo - získal ti odpuštění
Boží spravedlnost vyžaduje, aby hřích byl potrestán smrtí. Bůh tě miloval tak, že na tvém místě nechal umřít svého Syna. Když Ježíš umřel, bylo to, jako bys umřel ty. A protože znovu vstal, a odešel do nebe, můžeš tam i ty.
1. Petrova 2,24 On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
Galatským 2,19-20 Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval, a vydal sebe samého za mne.
Když přijmeš Ježíše jako svého Spasitele, přijmeš jeho smrt jako svoji smrt, a jeho život jako svůj život. V tom okamžiku ses stal Božím dítětem. Hřích tě oddělil od Boha, ale skrze Ježíše máš odpuštění, nový život a obecenství s Bohem, jako kdybys nikdy nezhřešil.


Je Ježíš tvůj Spasitel?

Je na tobě, aby ses rozhodl
Ježíš chce být tvým Spasitelem, ale k tomu, abys ho přijal, tě nikdy nebude nutit.

Nyní je čas, abys ho přijal
Jestliže jsi dosud nepřijal Ježíše jako svého Spasitele, udělej to nyní. Nyní je vhodný čas. Zítra už může být pozdě. Jistě se chceš radovat z nového života v něm a neztratit ani den. Dnes klepe na dveře tvého srdce; pusť ho dovnitř.
Zjevení 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču.
Židům 3,15 Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.
2. Korintským 6,2 Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
Ježíš je zde a slyší tvou modlitbu, vlastními slovy mu poděkuj za to, že zemřel za tvůj hřích a popros ho, aby byl tvým Spasitelem. Jestliže jsi to již udělal, poděkuj mu za to, že naplnil tvou největší potřebu.

Co tvé ostatní potřeby?

Tvůj Otec se o tebe stará
Matouš 6,31-33 Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? ... Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království, a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mluv s Bohem o svých potřebách každý den
Filipským 4,6 Netrapte se žádnou starosti, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Ježíš bude tvůj lékař
Ježíš stále uzdravuje nemocné v odpověď na jejich modlitby.
Skutky 10,38 Ježíš procházel... uzdravoval všechny.
Židům 13,8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

I takto se můžeš modlit
Děkuji ti Bože, žes poslal svého Syna Ježíše, aby mě učil pravdě. Prosím, ukaž mi pravdu a pomoz mi ji následovat, ať to bude stát cokoli.
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 29 dotazů.