Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 5  (Přečteno 2352 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 5
« kdy: Leden 26, 2012, 01:03:24 dopoledne »

CO BUDE PO SMRTI?

Počáteční, přechodný stav
Co bude s tebou, až zemřeš? Tvůj duch opustí tvé tělo a půjde na jedno ze dvou míst, kde bude čekat na vzkříšení těla.
Jestliže jsi přijal Ježíše Krista za svého Spasitele, tvůj duch odejde k němu a budeš s ním v nebi. Jestliže jsi jeho nabídku věčného života odmítl, tvůj duch půjde do hádu (nazývaného též peklem).
Lukáš 16,22-23 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách své oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
Když mluvíme o „spánku smrti“, mluvíme pouze o tělu. Při vzkříšení se tělo jednoho dne opět vrátí k životu. Duše při smrti nespí, ale je plně při vědomí. Tělo je jako dům, z něhož se duše nebo duch vystěhuje do lepšího domova.
2. Korintským 5,1.8 Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh.

Vzkříšení
Ježíš se znovu vrátí, a může to být velmi brzy, pro ty, kteří mu patří. Jako lilie povstává z cibulky, tak tvoje duše povstane s novým tělem.
Jan 11,25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít."
1. Korintským 15,42-43 Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.
Filipským 3,20-21 My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Druhý příchod Ježíše
1. Tesalonickým 4,16-17 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

Soudná stolice Kristova
Jako Boží děti budeme souzeni podle toho, co jsme na zemi dělali, a proč jsme to dělali. Věrná služba bude odměněna. Ve svém věčném království nám Bůh dá určité úkoly i výsady.
2. Korintským 5,9-10 Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Tisícileté Kristovo království (milénium)
Po tomto prvním soudu přijde Ježíš zpět na zem s těmi, kdo ho následovali, a ďábel bude uvězněn na tisíc let. Ježíš vybuduje své království a bude vládnout zemi tisíc let plných míru a prosperity. Toto období nazýváme miléniem. Dokonce i divoká zvířata budou žít v pokoji mezi sebou, i s člověkem.
Zjevení 20,4 Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
Izajáš 11,6 Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat... a malý hoch je bude vodit.
Izajáš 35,1.5.10 Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím... Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou uši hluchých... Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí... Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Zmrtvýchvstání a soud těch, kteří nepřijali spasení
Po miléniu a konečném střetu Ježíše a satana bude ďábel uvržen do ohnivého jezera. Potom mrtví, kteří nepřijali Boží plán spasení, budou vzkříšeni a souzeni. Všichni, kteří nenásledovali Boha, ale následovali satana, budou muset jít do místa soudu, připraveného ďáblovi.
Zjevení 20,11.12.15 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl... Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Věčný stav
Spravedliví (ti, kteří jsou s Bohem vyrovnaní a jsou jeho dětmi) se budou navěky radovat ze všeho, co pro ně Bůh připravil. Ti, kteří jeho spasení odmítli, budou od Boha navěky odděleni.
Matouš 25,46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.


Jaké jsou nebe a peklo?
Jedno z těchto dvou míst bude tvým věčným domovem: nebe nebo peklo. Slovo „peklo“ má dva významy: hádes a ohnivé jezero.

NEBE
Domov u Boha
Jan 14,2 V domě mého Otce je mnoho příbytků... Jdu, abych vám připravil místo...
Zjevení 21,3 Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid.

PEKLO
Oddělení od Boha
Matouš 25,41 Jděte ode mne, prokletí...
 
Vše dobré pochází od Boha. U něho je světlo, život, krása a radost. Mimo něj je temnota, trápení, zármutek a smrt.

NEBE
Dokonalé štěstí na věky
Zjevení 21,10.11.16.18 ...svaté město... zářící Boží slávou ...Změřil to město a bylo dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné... a město je z ryzího zlata.
Zjevení 22,5 Noci tam již nebude ... Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.
Zjevení 21,3-4 ...on sám, jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude.

PEKLO
Trápení
Lukáš 16,23-24 A když v pekle pozdvihl v mukách oči... Tu zvolal: ...neboť se trápím v tomto plameni.
Matouš 25,30 Uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.
Zjeveni 20,10 A budou trýzněni dnem i noci na věky věků.

Při volbě svého věčného domova uvažme, jaké sousedy budeme mít.
 

NEBE
Jan 14,2-3 Ježíš jim řekl: Jdu, abych vám připravil místo... opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i  vy byli, kde jsem já.
Židům 12,22-23 Vy stojíte... před městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených... před Bohem... a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle.

PEKLO
Matouš 25,41 Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům! Zjeveni 21,8 Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložnici, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra.


Jak důležitá je tvá volba?
Neobviňuj Boha, že někoho posílá do pekla. Chce každého zachránit, ale každý člověk si musí sám zvolit, zda půjde do nebe či pekla.
5. Mojžíšova 30,19-20 Předložil jsem ti život i smrt... vyvol si tedy život, abys byl živ... a miloval Hospodina, svého Boha, a poslouchal ho.
Ať si zvolíš nebe nebo peklo, budeš příkladem ostatním. Pomysli na svou rodinu, přátele. Kam je chceš vést?
Jestliže chceš vést do nebe jiné, musíš mít nejprve sám jistotu, že jsi na správné cestě ty sám. Teprve potom můžeš pomoci udělat tyto kroky i svým přátelům.


Jak se můžeš dostat do nebe?
Opusť špatnou cestu
Všichni jsme šli cestou HŘÍCHU, pryč od Boha, a do pekla. Od svého hříchu se odvracíme rozhodnutím poslouchat Boha a jít Jeho cestou. Prosíme Ho, aby nám naši neposlušnost odpustil. To je pokání, první krok k nebi.
Musíme poznat, co jsme druhým udělali zlého a snažit se to napravit. Musíme odpustit svým nepřátelům a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili a vrátit to, co jsme ukradli. Když to vše vyznáme Bohu, odpustí nám a pomůže nám v tom, co máme dělat.
1. Janův 1,9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
2. Petrův 3,9 ...Má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Poznej správnou cestu
Bůh ti dal mapu, Bibli. Ta říká, že ta pravá cesta je Ježíš. Následuj ho.
Jan 14,6; 6,37 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. ...a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Zvol si pravou cestu
Znamená to přijmout Ježíše Krista, Syna Božího jako svého osobního Spasitele a Pána svého života. Věř, že On tě přijal také a důvěřuj Mu.
Skutky 16,31 Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen.
Jan 20,31 Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Jdi po té pravé cestě až do konce
Jdi za Ježíšem po celý zbytek svého života. Povede tě a bude ti pomáhat při četbě Bible a modlitbě.
1. Petrův 2,25 ...Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

Volba je na tobě, je to tvůj život a jen ty si za něj odpovědný.
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 29 dotazů.