Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: otázky pro život - 6  (Přečteno 2566 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Svaťa Dysmas

  • Mladší člen
  • **
  • Oblíbenost: +27/-49
  • Offline Offline
  • Příspěvků: 58
otázky pro život - 6
« kdy: Únor 06, 2012, 22:49:39 odpoledne »

JAKÁ JE PRAVÁ CÍRKEV

Jaký význam má slovo „církev“?

Toto slovo má mnoho významů.

Ti, kdo patří Kristu
Ježíš řekl: „Já vzdělám svou církev.“ Pro „církev“ užil slova „ekklésia“. To slovo znamená „povolaní“. Kristus nás povolává, abychom ho následovali. Opouštíme svůj starý život hříchu a stáváme se údy tohoto velkého těla povolaných, kteří uznávají Ježíše za svou hlavu. Toto je pravá církev. Kdo všichni jsou údy tohoto těla, zná pouze Bůh. Mnozí z nich jsou již v nebi.
Koloským 1,18 On jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Římanům 12,5 ...tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Místní církev
V městech a vesnicích se ti, kdo sdílejí tutéž víru v Krista, pravidelně scházejí, aby ho vzývali, právě tak, jako to dělali v biblických dobách. Tvoří místní církev a společně pracují pro Pána.
Matouš 18,20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Koloským 4,15 Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.

Národní církev či denominace
Národní církev či denominace je organizací sestávající z mnoha místních církví (sborů). Navzájem si pomáhají a vzájemnou spoluprací mohou pro Pána udělat mnohem víc, než kdyby pracovaly odděleně. Vydávají literaturu, připravují služebníky, zakládají nové sbory, řídí školy a podporují práci pro potřebné.
Vedoucí národní církve nebo denominace pomáhají místním církvím v jejich problémech, tak jako v biblických časech apoštolové.
Skutky 15,6.23.41 Apoštolově a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili... poslali tento dopis... Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.
Rozdílné denominace vznikly pro rozdílné názory na věrouku, na to, jak správně uctívat Boha, na organizaci církve a význam některých míst Bible. Mnohé denominace vzájemně souhlasí v nejdůležitějších bodech a spolupracují spolu.

Církevní budovy
Budova oddělená jako Boží dům je místem, kde se lidé setkávají s Bohem. Nezáleží na tom, zda je to chrám, malá  kaple nebo moderní modlitebna . Záleží jen na tom, aby zde byl přítomen Bůh.

Co dělá pravá církev?

"Církev" označuje tělo Kristovo tak, jak pracuje prostřednictvím místních sborů a národních církví.

Pravá církev miluje Boha a žije pro něj
Bůh si přeje naši lásku více než cokoli jiného. Stvořil nás, abychom mohli být jeho dětmi, radovali se z jeho lásky a také ho milovali. Církev se setkává s Bohem na bohoslužbách. Společně i jednotlivě vyjadřují její údy Bohu svou lásku v modlitbách, písních, dáváním, křesťanskou službou a tím, že poslouchají jeho příkazy.

Pravá církev zvěstuje světu Ježíše
Každý křesťan by měl své rodině a přátelům říci, jak mohou být spaseni. Duch svatý nám pomáhá šířit zvěst evangelia do každé části světa.
To je naším společným dílem.
Marek 16,15 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Skutky 1,8 ...ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.
Marek 5,19 Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.

Pravá církev učí Boží slovo
Církev se všemožně snaží učit své členy pravdě a následování Ježíše.
Matouš 28,19-20 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.

Pravá církev se stará o své členy
Církev pečuje o duchovní růst svých členů při pravidelných bohoslužbách, biblickým studiem, vzájemnými vztahy a křesťanskou službou.
Církev poskytuje poradenství a pomáhá těm, kteří mají problémy. Pomáhá všemožně těm, kteří mají nějakou nouzi - jak členům, tak i nečlenům.

Proč patřit k církvi?

Protože církev potřebuješ
Bůh shromáždil svůj lid do církve proto, aby ti pomohli a učili tě. Tímto způsobem Bůh naplňuje tvé duchovní potřeby.
Efezským 4,11-12 ...jedny povolal ...za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.
Neměl by ses připojovat k církvi s tím, že jí využiješ k tomu, aby ti pomáhala penězi, jídlem nebo jinak materiálně; ale když dáš na první místo ve svém životě Boha, on sám se postará, aby všechny tvé potřeby byly naplněny.

Protože církev potřebuje tebe
Každá část těla má svou vlastní funkci. I pro tebe, jako člena církve existuje úkol. Samotný prst není k ničemu. Aby plnil svůj účel, musí být připojen k celé ruce. Stejně tak i ty musíš zaujmout své místo v církvi a nechat Bohu, aby si tě používal k pomoci druhým.
Římanům 12,4.6 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol... Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.

Protože v církvi můžeš sloužit lépe Bohu
Když jsi pokřtěn ve vodě a připojíš se k církvi, je to dobré svědectví pro ostatní. Je to také krok poslušnosti a vydání se Bohu.
Bohu můžeš sloužit také tím, že budeš dávat na jeho dílo. To můžeš dělat nejlépe skrze církev. Ta pečlivě spravuje peníze, platí výdaje spojené s šířením evangelia v místní obci a na mnoha dalších místech. Protože někdo daroval peníze, mohls slyšet evangelium i ty. Dáš-li ty, uslyší a budou spaseni další.
2. Korintským 9,6-7 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává, podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí, ani z donucení: Vždyť radostného dárce miluje Bůh.
V církvi máš mnoho příležitostí ke křesťanské službě: modlitby, svědectví, šíření literatury, zpěv, vyučování, kázaní, přivádění dalších lidí. I to, že věrně navštěvuješ obecenství, těší Boha a je povzbuzením pro ostatní.
Židům 10,25 Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Co se děje s církví?

Dvacet století bojů
Od té doby, co Ježíš založil svou církev, se Satan usilovně snaží ji zničit. Církev nebojuje jen proto, aby zachránila sebe, ale také proto, aby zachránila duše, které Satan strhává do pekla.
Efezským 6,12 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko (Kralická).
1. Petrův 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil.

Satanova strategie a zbraně
Satan se snaží oddělit křesťany od Krista, aby je mohl porazit. Jeho hlavními zbraněmi jsou pronásledování, falešná učení a pokušení. To on způsobil smrt tisíců křesťanů, když se snažil zlikvidovat církev pronásledováním. Infiltroval církve falešnými učiteli a některé z jejích vůdců zaslepil nevěrou. Podkopává také církev hříchem.

Strategie a zbraně církve
Naše obrana spočívá v tom, že zůstáváme spojeni se svým nejvyšším Velitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Našimi hlavními zbraněmi jsou modlitby, víra a Boží slovo. Duch svatý, který je silnější než satan, nám dává sílu a moc ho porazit.
Efezským 6,10.11 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Vítězství církve
Staletí pronásledování církev pročistila a vedla k jejímu růstu. Duch svatý posílal vlny probuzení, aby ji osvobozoval od hříchu a falešných učení. Utrpením můžeme procházet i nyní, ale boj již brzy skončí. Satan bude poražen a církev bude vládnout na věky s Kristem.
Matouš 16,18 ...zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Římanům 8,37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Tvůj úkol v tom ve všem
V tomto boji je každý křesťan vojákem.
2. Timoteovi 2,3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.
Zjevení 2,10 Neboj se... Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
IP zaznamenána
 

Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 29 dotazů.