Kultura, koníčky, sport > Duchovní život

Co to bylo za víru?

(1/1)

Svaťa Dysmas:
Co to bylo za víru?

Máme před sebou svátky, kde si připomínáme upálení mistra Jana Husa a příchod Konstantina a Metoděje do našich zemí.
Všichni tito muži byli ve své době velmi populární na straně jedné a příliš nepohodlní pro vůdce jak světa tak v té době církve jako náboženské instituce.
Konstatnin a Metoděj odešli z pohodlí vyspělé společnosti do míst, kde bylo velmi nehostinné pohanské prostředí, kde lidé uctívali kdejaká božstva, věřili různým pověrám a kde bohoslužba Římské církve byla vysluhována v latině. Přišli, aby utvořili psanou formu jazyka našemu lidu a dali si velkou práci, která vyústila po několika letech v to, že celá Velkomoravská říše znala dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu, přijala ho a to od šlechty až po obyčejný lid. Jejich vliv byl tak velký, že Římská církev musela uznat, že staroslověnština je bohoslužebným jazykem.
Mistr Jan Hus prohlásil, že se radši nechá utopit v Rýně s mlýnským kamenem na krku než by zapřel jediné slovo Pána Ježíše napsané v Bibli.
Co to bylo za víru a kdo jim dal sílu, moc a odvahu postavit se světovládcům a jít proti všem? Bible nám odhaluje jednání lidí po mnoho generací a vidím, že je to pravda i dnes.
Ateistický parlament odsouhlasil svátky, budujeme pamětní desky těmto věrozvěstům, ale přitom kdyby žili dnes, byli by vláčeni po všech televizních kanálech, v denním tisku a v mnoha dalších médiích jako největší sektáři, netolerantní lidé a podobně.
Citát z Bible:
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: 'Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.' Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců! Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo… (Mt 23,27–34)
Ta síla a životní energie, kterou tito mužové vydali pro blaho celého našeho národa, vyvěrala z jejich srdce, které bylo naplněné Duchem Pána Ježíše Krista a to, že znali Ježíše Krista osobně jako svého zachránce, způsobilo, že byli ochotni pro Jeho pravdu a Jeho cestu spasení zemřít.
 Bible říká:
Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. (1K 15,12–20)

Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých v obnoveném nebeském těle je klíčové poselství evangelia. Náboženství, a to ani to křesťanské, nás ani nezachrání ani nepromění náš charakter. Živá a osobní víra v Ježíše Krista působí v každém člověku radikální změnu. Přestaneme vidět svět jenom vlastníma očima, ale uvidíme tak, jak věci vidí samotný Bůh v nebi. Tu schopnost nám vypůsobuje Duch svatý poslaný Otcem na tuto zem ve chvíli, kdy Ježíš v obnoveném těle usedl na královský trůn v nebi.
Konstantin a Metoděj přinesli psanou formu jazyka, přinesli víru a svým životem šli příkladem našim předkům a v podstatě zemřeli zavrhnuti církví i císařem. Lidé je ale milovali.
Jan Hus přinesl do naší země reformaci ještě před reformací Lutherskou. Tito všichni a mnozí další způsobili obrat srdcí v tomto národě od sobectví k protestantismu. Před Bílou Horou bylo v našem království skoro 90% lidí protestanty.
Co to je protestantismus? Je to lidská touha žít pro Boží smlouvu, pro testament (krevní smlouva v Ježíši). Tradovalo se, že česká selka zná Bibli lépe než římský biskup. Taková víra vyvěrající přímo z Božího srdce a toužící po Boží vůli v našich životech je Bohu milá a je vůní příjemnou, oběti této víry jsou vhodnou obětí, kterou Bůh vždycky přijímá a velmi rychle na ni reaguje.
… Jestliže mrtví nevstanou, pak 'jezme a pijme, neboť zítra zemřeme'. Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'. Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení! (1K 15,32–34)

Zkusme zapřemýšlet nad naléhavostí Otcova a Ježíšova poselství. Kristus je živý a jeho život může být i v tobě. Myslíš-li si, že to není pravda, užívej si, jez a pij, zítra stejně zemřeš. Ježíš řekl: „Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ Jsi-li přesvědčen, že tvůj život je v pohodě a máš dost prostředků na svoji obhajobu před Božím trůnem, jez a pij, zemřeš. Bůh říká: Hříšníka, který touží po mé milosti, rád přijmu a proměním ho.
Pro toto evangelium předčasně zemřeli Konstantin s Metodějem i Jan Hus. Zemřeli proto, že věděli, že jejich život nekončí a rádi vyhlíželi ten nový život v přítomnosti Otce v nebesích.
Vážení čtenáři, zamysleme se, než rozhodneme o celé své věčnosti.
Svaťa Dysmas

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi