Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Program obnovy venkova a další - Olomoucký kraj  (Přečteno 4851 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Program obnovy venkova a další - Olomoucký kraj
« kdy: Leden 25, 2007, 08:59:52 dopoledne »

Zásady pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2007 v rámci Programu obnovy venkova

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě usnesení č. UZ/15/48/2006 ze dne 13. 12. 2006  stanovuje pro poskytnutí příspěvku  obcím z rozpočtu kraje v roce 2007 v rámci Programu obnovy venkova (dále jen â€?POV") následující zásady:

Část A - Obecná část

A 1. Vznik, obsah a řízení POV
1.   POV navazuje na Program obnovy vesnice, vydaný vládou České republiky dne 29. května 1991, na Usnesení vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730, kterým byl novelizován Program obnovy venkova, a na  „Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje pro léta 2006-2012“, schválenou usnesením Rady  Olomouckého kraje UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005.
2.   Poskytnutí příspěvku v rámci POV zabezpečuje od roku 2005 Olomoucký kraj (dále i OK) ze svého rozpočtu, a to po projednání v Radě Olomouckého kraje (dále ROK) a schválení v Zastupitelstvu Olomouckého kraje (dále ZOK). Projednání v ROK se opírá o doporučení „Hodnotitelské komise pro podané žádosti o podporu v POV“, kterou k tomuto Účelu ROK ustavuje.
3.   POV zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků obcí, stavební obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

A 2. Obecné zásady pro poskytování příspěvků
A 2.1. Podmínky pro poskytnutí příspěvku
1.   Příspěvek nelze poskytnout bez žádosti. Žadatelem může být obec nebo svazek obcí se sídlem na Území Olomouckého kraje, přičemž:
a)     o příspěvek z dotačního titulu č.1 a č. 3 (dále jen DT1 a DT3) obec do 2.000 obyvatel1) 
b)     o příspěvek z dotačního titulu č.2 (dále jen DT2) svazek obcí2), který je registrován v souladu se zákonem o 
                          obcích3) 
2.   Žadatel může předložit pouze jednu žádost o poskytnutí příspěvku v rámci POV 2007 z každého dotačního titulu (obec tedy může podat  jednu žádost do DT1 a jednu do DT3, svazek obcí jednu do DT2).
3.   Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Důvody neposkytnutí příspěvku se jednotlivým uchazečům  nesdělují. 
4.   Obec nebo její místní část, ve které má být realizována akce na kterou je žádán příspěvek musí mít zpracovanou urbanistickou studii nebo Územní plán nebo jeho koncept (platí pouze  pro DT1).
5.   Pro obec nebo její místní část, ve které má být realizována akce na kterou je žádán příspěvek, je zpracován a zastupitelstvem obce schválen program obnovy, obsahující nejméně seznam akcí programu obnovy obce na Úseku osvětových , kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji hospodářství, akcí k zachování, obnově a udržování  venkovské zástavby, akcí k Úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k ochraně a obnově kulturní krajiny, a to nejméně pro zbývající časový Úsek do roku konání příštích  řádných voleb do zastupitelstva obce (platí pouze pro DT1).
6.   Žadatel musí garantovat, že je schopen zajistit svůj podíl na financování akce, a to vždy takový podíl, aby spolu s poskytnutým příspěvkem bylo finančně kryto 100% výdajů na realizaci akce v roce 2007. Na realizaci projektu může být použit  pouze jeden příspěvek.
7.   Podíl žadatele na financování akce  může být zčásti tvořen dodávkou vlastního materiálu a služeb a dobrovolnou prací občanů. Finanční hodnota této části podílu žadatele musí být prokázána řádnými Účetními doklady nebo odborným  znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem.
8.   Žádost o příspěvek musí být předložena na předepsaném formuláři v písemné formě v jednom originále, a to v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na disketě 3,5“ nebo CD) na podatelnu příslušné obce s rozšířenou působností. Spolupráce při administraci POV se řídí dlouhodobou „Dohodou o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy venkova“, opřenou o Zákon           č. 248/2000 Sb,. o podpoře regionálního rozvoje a „Harmonogramem postupu při  zajišťování Programu obnovy venkova Olomouckého kraje  v roce 2007“.
9.   Příspěvek je přísně Účelový a jeho čerpání je vázáno jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta.
10.   Příspěvek žadateli se poskytuje do výše těmito „Zásadami“ stanovených procent vhodných výdajů akce pro ten který dotační titul a maximálního podílu skutečných výdajů běžného roku.
11.   Příjemce příspěvku musí při čerpání příspěvku postupovat v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy. Výběr dodavatele musí být proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
__________________________
1)  Tento limit je nastaven pro podávání žádostí  do  POV 2007. Počet obyvatel  z  evidence obyvatel MVČR k 1.1.2006.
2) §49 a násl.zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
3)  § 51 odst. 3 zák.č. zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   
  12.   Další podmínky pro čerpání příspěvku upravují Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci POV OK 2007 a Všeobecné podmínky  pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu  Olomouckého kraje v roce 2007 v rámci Programu obnovy venkova.
A 2.2. Základní kritéria pro hodnocení žádostí
1.   Základní kritéria pro hodnocení žádosti v rámci dotačních titulů č. 1 jsou:
a)   kvalita zpracování vlastního programu obnovy obce zahrnujícího celou obec, nebo její místní část – sídlo, soulad předloženého záměru s tímto dokumentem a soulad s Programem rozvoje Územního obvodu Olomouckého kraje
b)   aktivity obce při realizaci POV a rozsah zapojení skupin a spolků, sdružení a občanů při tvorbě a realizaci místního POV
c)   ucelenost a souvislost celkového předloženého návrhu projektu s POV obce a multiplikační efekt (např. zateplení fasády – Úspora energie atd.)
d)   velikost obce
2.   Základní kritéria pro hodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 2 jsou:
a)   aktivity a výsledky v dosavadních realizacích projektů  v oblasti sledované tímto dotačním titulem
b)   počet zapojených obcí do projektu
c)   počet plánovaných vzdělávacích akcí pokud je projekt zaměřen na vzdělávací akce nebo míra zapojení veřejnosti
d)   udržitelnost projektu v příštím období - zabezpečení řízení a financování projektu
e)   soulad projektu s Programem obnovy dané obce, Programem rozvoje Územního obvodu Olomouckého kraje a se strategií svazku obcí (mikroregionu)
f)   nezaměstnanost k 30.6. 2006 /dle Údajů ČSÚ/
g)   partnerství, založené na spolupráci svazku obcí, zájmových skupin, občanských sdružení a Účasti občanů na přípravě projektu
h)   možnost opakování a rozšiřování výstupů projektu – multiplikační efekt
i)   současné řešení více věcných problémů obnovy obcí a rozvoje svazku obcí (mikroregionu).
3.   Základní kritéria pro hodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 3 jsou:
a)    velikost obce
b)    velikost katastru
c)    pořízení Územně plánovací dokumentace nebo její změny
d)    dokončení rozpracované Územně plánovací dokumentace.
A 2.3. Postup při administraci příspěvku obcí
1.   Žádost o příspěvek (jeden originál) musí být předána v jedné obálce na podatelnu obce s rozšířenou působností                 s nejpozdějším datem příjmu podatelny obce s rozšířenou působností do termínu uzávěrky příjmu žádostí o příspěvek včetně diskety nebo jiného média se souborem žádosti.
2.   Žádosti o příspěvky zaslané jinými prostředky (např. faxem nebo e-mailem), nebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty.
3.   Chybně vyplněné žádosti o příspěvky a žádosti, které nebudou splňovat předepsané podmínky pro poskytnutí příspěvku, budou vyloučeny. V případě formálních nedostatků je přípustné doplnění žádosti o příspěvek do 3 kalendářních dnů od data doručení výzvy  příslušné ORP nebo KÚOK zaslané příjemci, faxem nebo e-mailem.
4.   Vyhlášení programu je stanoveno na den 20. 12. 2006. Příjem žádostí o příspěvek končí dnem 14.  2. 2007 do 17:00 hodin. Rozhodující je razítko podatelny příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).
5.   O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje obci, rozhoduje ZOK na základě návrhu ROK (podklady pro jednání připraví Hodnotitelská komise POV).
6.   Žádosti o příspěvek budou prozkoumány a hodnoceny „Hodnotitelskou komisí POV 2007“ /s možnou pomocí externích expertů/, která byla ustavena ROK na jednání konaném dne 23. 11. 2006 číslo usnesení UR/49/74/2006.
7.   Všechny projekty Žadatelů budou hodnoceny podle dále uvedených formálních náležitostí:
·   administrativní soulad
ověření, zda je žádost o dotaci kompletní – provede Krajský Úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.
·   hodnocení kvality předložených žádostí dle stanovených hodnotících kritérií uvedených v hodnotících 
                      tabulkách daných pro každý dotační titul zvlášť
                      hodnocení bude provedeno členy „Hodnotitelské komise POV“ Olomouckého kraje 2007 a to do
                      přiložené Hodnotící tabulky.
8.   Žadatelé budou informování písemně o rozhodnutí ZOK ve věci jejich žádosti o příspěvek. Rozhodnutí ZOK ohledně odmítnutí žádosti o příspěvek nebo neudělení příspěvku je konečné.
9.   Hodnotící tabulky jsou samostatnými přílohami těchto „Zásad“.
A 2.4. Odpovědnost příjemce příspěvku
1.   Příjemce příspěvku je povinen poskytnuté prostředky z rozpočtu kraje použít jen v daném rozpočtovém roce a k Účelu, na který mu byly poskytnuty.
2.   Použití příspěvku podléhá kontrole krajského Úřadu4), nebo jím pověřených osob a kontrole ze strany Územních finančních orgánů. V případě, že příjemce nepoužije příspěvek k Účelu, na který mu byl poskytnut, budou vůči němu uplatněny sankce podle zákona o rozpočtových pravidlech 5).
3.   Pokud příjemce příspěvku poskytnuté rozpočtové prostředky nevyčerpá v běžném roce, odvede jejich zůstatek do krajského rozpočtu v termínu nejpozději do 15.1.2008 (platí pouze u projektů s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2007).
A 2.5 Období realizace projektu
·   Začátek projektu - nejdříve po dni 30. 4. 2007 6) bez ohledu na datum uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
·   Ukončení projektu - projekt musí být ukončen do 31.12. 2007

Část B - Příspěvky na akce programů obnovy venkova
B 1. Dotační titul č. 1
Obnova a Údržba venkovské zástavby, občanské vybavenosti a technické infrastruktury
 Hlavním cílem dotačního titulu je:
Podpora obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí vycházejících z programu obnovy venkova obce, v souladu s příslušnou Územně plánovací dokumentací a vlastním programem obnovy venkova (majetek, který bude předmětem obnovy a Údržby musí být ve vlastnictví pouze žadatele-příjemce).
Dotační titul č. 1 je zaměřen na  :
·   výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu majetku obce
·   obnovu nemovitostí se zaměřením na zlepšení  technického stavu  objektů
·   obnovu a zřizování veřejné zeleně v obci se zaměřením na zlepšení vzhledu obce 
·   opravu místních komunikací, rekonstrukce a výstavbu veřejného osvětlení se zaměřením na zlepšení technického stavu 
Vyhodnocovací ukazatelé dotačního titulu č. 1 jsou :
·   počet podaných žádostí
·   počet vybraných žádostí
·   počet opravených, obnovených a nově zrealizovaných objektů obce
·   počet m2  upravené nebo znovu zřízené zeleně
·   počet m2  opravených komunikací a chodníků
·   počet kusů opravených nebo vyměněných veřejných svítidel
·   počet zrealizovaných projektů
Na tento dotační titul je určeno celkem 80 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2007.
Dále uvedené minimální a maximální částky výše příspěvku se vztahují na příspěvky  jednotlivých projektů, které mohou být financovány na dotační tituly č. 1:
·   minimální částka:               50.000,- Kč
·   maximální částka:             300.000,- Kč
·   procentní sazba:   maximálně do 60 % celkových vhodných výdajů (viz Všeobecné podmínky použití příspěvku čl. 11(1)).

B 2.  Dotační  titul č. 2
Projekty svazku obcí (mikroregionu) na vzdělávání a poradenství, společné rozvojové projekty, včetně zpracování střednědobých koncepcí rozvoje Území.
Hlavním cílem dotačního titulu je:
Podpořit projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova, samostatné projekty mikroregionálního charakteru a zpracování střednědobých koncepcí se specifikací zaměřenou na jednotlivé akční plány.
Dotační titul č. 2 je zaměřen na :
·   výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu majetku svazku obcí registrovaných dle zák.č. 128/2000 Sb., mikroregionu
·   podporu projektů mikroregionálního významu zaměřených na vzdělávání, poradenství a vytváření partnerství (např. podpora vzniku Místních akčních skupin dle metody Leader nebo činnost stávajících MAS, dále na  pečovatele – poradce mikroregionu  a pod.).
·   financování projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj Území dle PRÚOOK – Program rozvoje Územního obvodu Olomouckého kraje a jeho problémových okruhů - Venkov a zemědělství, Ekonomický rozvoj, Lidské zdroje, Technická vybavenost, Životní prostředí, mimo technickou infrastrukturu (např. kanalizace, vodovody, plynofikace atd.).
·   podporu vytvoření nebo aktualizaci koncepčních střednědobých dokumentů (strategií), jejichž součástí budou akční plány s jednotlivými specifickými záměry vedoucími k rozvoji obcí, svazků obcí (mikroregionů) a tím i kraje.
Vyhodnocovací ukazatelé dotačního titulu č. 2 jsou :
·   počet podaných žádostí
·   počet vybraných žádostí
·   počet zapojených obcí v mikroregionu
·   počet zapojených partnerů /ekonomičtí partneři, neziskové organizace a fyzické osoby reprezentující zájmové skupiny/
·   počet mikroregionů, kterým byla poskytnuta finanční podpora na činnost poradců
·   počet vzdělávacích akcí mikroregionů - počet proškolených Účastníků a % absolventů školení s vydaným certifikátem (požadované Údaje budou předány v závěrečné zprávě o ukončení realizace projektu).
Na tento dotační titul je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2007.
Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na příspěvky  jednotlivým projektům, které mohou být financovány na dotační tituly č. 2 :
·   minimální částka:        50.000,- Kč
·   maximální částka:      300.000,- Kč
·   procentní sazba:   maximálně do 60 % celkových vhodných výdajů (viz Všeobecné podmínky použití dotace čl. 11(1).

B 3. Dotační titul č. 3
Zpracování Územních plánů malých obcí
Hlavním cílem dotačního titulu je:
Pomoci s financováním Územních plánů a jejich změn především malým obcím (včetně ze zákona vyplývající povinnosti posouzení SEA, NATURA, případně na udržitelný rozvoj), které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006, o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně prováděcích vyhlášek k Územně plánovacím podkladům a Územně plánovací dokumentaci.
Dotační titul č. 3 je zaměřen na :
Pořízení Územního plánu obce, i jednotlivých fází – koncept, návrh (pozn. ze zákona je povinnost tento řešit v celém správním Území obce, bez ohledu na to kolik má katastrálních Území) včetně pořízení změny již schválené dokumentace a to vše v digitální podobě. Dále je zaměřen na pořízení regulačního plánu a digitalizaci stávající Územně plánovací dokumentace. Digitální podoba musí splňovat podmínky vycházející z výše uvedených prováděcích vyhlášek a z „Projektu sjednocení v oblasti digitálního zpracování Územně plánovací dokumentace“ který bude k dispozici na oddělení Územního plánu a stavebního řádu Odboru strategického rozvoje Krajského Úřadu Olomouckého kraje.
Vyhodnocovací ukazatelé dotačního titulu č. 3 jsou :
·   počet podaných žádostí
·   počet vybraných žádostí
·   počet zpracovaných konceptů Územních plánů obcí
·   počet zpracovaných návrhů Územních plánů obcí
·   počet zpracovaných změn
·   počet digitalizovaných dokumentů, regulačních plánů
Na tento dotační titul je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2007.
Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na příspěvky  jednotlivým projektům, které mohou být financovány na dotační titul č. 3 :
·   minimální částka:        50.000,- Kč
·   maximální částka:      200.000,- Kč
·   procentní sazba:   maximálně do 60 %  celkových vhodných výdajů (viz Všeobecné podmínky použití dotace čl. 11(1).

Konzultační místo:

Krajský Úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, odbor strategického rozvoje, oddělení regionálního rozvoje, budova RCO, kontaktní osoba: Josef Londa, číslo dveří 622, telefon 585 508 322, 603 798 210, e-mail: j.londa@kr-olomoucky.


Další materiály:
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Regionální+rozvoj/Oblast+venkova/POV+2007/pov+2007_CZ.htm?lang=CZ

Odkazy na informace o dalších grantech a dotacích:
http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/granty+a+dotace_CZ.htm?lang=CZ
« Poslední změna: Únor 04, 2007, 20:51:33 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
« Poslední změna: Březen 21, 2007, 14:07:35 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

Nača P.

 • Host
Re: Program obnovy venkova a další - Olomoucký kraj
« Odpověď #2 kdy: Březen 21, 2007, 11:59:13 dopoledne »

Ani by jste se nemohli divit kdybyste žádné příspěvky nedostali. To se musí umět.
IP zaznamenána

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Program obnovy venkova a další - Olomoucký kraj
« Odpověď #3 kdy: Březen 21, 2007, 12:36:56 odpoledne »

Nerozumím vaší poznámce, paní Načo P. Na činnosti této instituce se podílí náš občan, zkušený politik, o němž nepochybuji, že pro obec hodně prospěšného udělal. Nevidím žádný důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále. Jako grygovský rodák má k obci hluboký vztah a sledování zájmů obce pro něj bylo vždy prioritou.
IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.486 sekund, 28 dotazů.