Grygovské otevřené fórum

Prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokročilé vyhledávání  

Autor Téma: Les Království  (Přečteno 11227 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Les Království
« kdy: Březen 07, 2007, 19:12:09 odpoledne »


Natura 2000 je soustava chráněných Území, které vytvářejí na svém Území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) a směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace - SCI). Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.

Les Království patří do evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.), který schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Citace
Město Olomouc již od svého vzniku usilovalo, aby získalo do svého vlastnictví lesní porosty, obklopující rozvíjející se aglomeraci. První dochované záznamy o nabytí lesního majetku jsou kolem roku 1267, kdy král Přemysl Otakar II. daroval městu pozemky s lesem u Grygova (odtud pochází název lesa „Království“), další lesy město získalo darem od krále Václava III. roku 1306. Tento poslední Přemyslovec byl v Olomouci zavražděn 4. srpna 1306. Roku 1352 město Olomouc získalo většinu lesů v kÚ Grygov výměnou za vesnici Majetín a doplatek 30 hřiven stříbra. I později město nabývalo lesní majetek koupí. (http://www.lesyol.cz/historie.htm)Les Království

Rozloha:     587.7624 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:    PR přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky:    Kontinentální
Příloha nařízení vlády 132/2005 Sb:    Příloha CZ0710161
Souřadnice středu:    17°17'42'' v.d., 49°30'38'' s.š.
Nadmořská výška:    202 - 205 m n. m.

Poloha:

Lesní komplex původních nížinných listnatých lesů asi 8 km jihovýchodně od Olomouce. 

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín, jenž daly vzniknout hlubokým hlinitým až hlinitojílovitým půdám.

Geomorfologie: Území je součástí celku Hornomoravský Úval, podcelku Středomoravská niva.

Reliéf: Plochý terén široké nivy řeky Moravy. Nadmořská výška cca 204 m n. m.

Pedologie: Fluvizemě glejové.

Krajinná charakteristika: Rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině, tvořený porosty tvrdého luhu a polonských dubohabřin. 

Biota:

Území lze charakterizovat jako mozaiku tvrdých luhů nížinných řek, které nalezneme především na obvodu navrhovaného Území, a polonských dubohabřin s těžištěm výskytu v centrální části lokality. Většina luhů nese přechodné znaky k polonským dubohabřinám, což je důsledek dlouhodobého poklesu hladiny podzemní vody. Plošně převládajícím souborem lesních typů je tvrdý „jilmový“ luh – Ulmi fraxineta carpini.
V terénních depresích a v místech vysýchajících tůní a periodických toků (smuh) se maloplošně vyskytují ochuzené porosty vysokých ostřic s druhy: ostřice pobřežní (Carex riparia), rukev obojživelná (Rorippa amphibia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans). V některých tůních nalezneme žebratku bahenní (Hottonia palustris). 

Kvalita a význam:

Tvrdé luhy s výskytem řady diagnostických druhů, vysokou druhovou diverzitou a s vyvinutou strukturou porostních pater se nachází převážně v severovýchodní a západní části lesního komplexu. V lužních lesích asociace Querco-Ulmetum dominuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jilm vaz (Ulmus laevis), j. habrolistý (Ulmus minor), topol černý (Populus nigra), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Padus avium). V jarním období se bylinné patro vyznačuje bohatým jarním aspektem, kdy v podrostu převládají mimo jiné sasanka hajní (Anemone nemorosa), s. pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula elatior), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), později dominuje česnek medvědí (Allium ursinum).
V mnohých porostech je věková i druhová struktura stromového patra narušena, často zde nalezneme monokultury dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), které jsou důsledkem plošné těžby lesních porostů. Západní část Území ležící v ochranném pásmu PR je více fragmentována a jsou zde soustředěny paseky s původním i nitrofilním podrostem.
Výsadby jehličnatých druhů (Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua) a nepůvodních listnatých dřevin (Quercus rubra) se nacházejí v SZ části.
Díky poklesu spodní vody vykazují porosty tvrdých luhů přechody k jednotkám polonských dubohabřin.
V periodicky zamokřených terénních depresích se vyskytují porosty vysokých ostřic - svaz Caricion gracilis. Ze vzácnějších druhů zde byla zjištěna ostřice vyvýšená (Carex elata).
Charakteristickým prvkem Území jsou periodické tůně s ohroženým druhem žebratkou bahenní (Hottonia palustris).
Zajímavý je z fytogeografického hlediska výskyt několika karpatských prvků – kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které zde dosahují západní hranice svého rozšíření. Dále zde byl při mapování zaznamenán výskyt kruštíku širolistého (Epipactis helleborine), lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). V Území jsou uváděny další dle Červeného seznamu ohrožené druhy (C3)– lipnice oddálená (Poa remota), pryskyřník kašubský (Ranunculus cassubicus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a dále vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4a) – bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), lopuch hajní (Arctium nemorosum), zeměžluč spanilá (Centaurium erythraea), hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), pryšec prutnatý (Euphorbia waldsteinii), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), ochmet evropský (Loranthus europaeus), mochna bílá (Potentilla alba), vikev křovištní (Vicia dumetorum), violka divotvárná (Viola mirabilis), jmelí bílé (Viscum album), árón východní (Arum cylindraceum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a dymnivka plná (Corydalis solida).
Přítomnost vývojově vyspělých přirozených lesních společenstev a rozmanitost podmínek prostředí se odráží ve vysoké druhové pestrosti zoocenóz. Na periodické tůně je vázána existence kriticky ohrožených druhů korýšů žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Byl zjištěn také výskyt ohrožených zástupců čeledi Carabidae střevlíka Carabus arcensis, střevlíka C. scheidleri a střevlíka Ullrichova (C. ullrichi).
Na Území PR je doložen výskyt řady obojživelníků a plazů (Zwach 1999). Celkem bylo zjištěno devět druhů obojživelníků, z toho pět druhů silně ohrožených - čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan zelený (Rana kl. esculenta) a dva druhy ohrožené ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo viridis). Z kategorie silně ohrožených druhů plazů byly nalezeny ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis) a z kategorie ohrožených užovka obojková (Natrix natrix).
Navrhované Území je také důležitou ornitologickou lokalitou. Svoboda (1993) zde zaznamenal hnízdění 63 druhů. Tři druhy patří do kategorie silně ohrožených krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus) a šest druhů do kategorie ohrožených. Dále zde bylo pozorováno 45 druhů, které sem zalétají za potravou nebo se zastavují na tahu. Z toho jsou tři druhy na seznamu kriticky ohrožených - sokol stěhovavý (Falco peregrinus), mandelík hajní (Coracias garrulus) a strnad luční (Miliaria calandra). 

Zranitelnost:

Lesní komplex Království u Grygova je historickým majetkem města Olomouc. Vysoká spotřeba otopového dřeva v minulosti se projevovala intenzivním pařezinovým hospodařením, které silně ovlivnilo druhovou i věkovou strukturu stromového patra. Hospodaření vedlo i k degradaci půdy a tím jistě i k druhovým změnám bylinného patra. Na druhé straně tento způsob hospodaření vytvořil vhodné existenční podmínky pro celou řadu organismů, které dnes v důsledku upuštění od pěstování nízkého lesa mizí a nebo dokonce již zmizely, např. jako vzácný motýl jasoň dymnivkový (Parnasius mnemosyne). Převedení nízkého resp. středního lesa na vysoký a změna výběrové těžby na plošnou má za následek vznik stejnověkých monokultur a v horším případě maloplošných porostů jehličnatých nebo nepůvodních listnatých dřevin. Recentní změny hydrických poměrů, tj. snižování hladiny spodní vody regulací toku Moravy a nevhodnou manipulací s vodou v MVE na Tážalském jezu, jsou komplexnějšího rázu a vycházejí z celkových změn hydrografických poměrů v aluviu řeky Moravy. V blízkosti navrhované lokality probíhá těžba štěrkopísků. Nevhodné je také šíření invazních a expanzivních druhů rostlin a intenzivní chov kachen divokých (Anas platyrhynchos), bažantů obecných (Phasanius colchicus) a krocanů divokých (Melagris gallopavo).
V současné době je zpracována revitalizační studie na zvýšení hladiny spodní vody a Úpravu nevyhovujících hydrických poměrů na lokalitě. 

Management:

Zachovat, případně obnovit přirozenou dřevinou skladbu porostů. Podporovat zmlazení původních dřevin a maloplošnou obnovou porostů dosáhnout věkové a prostorové struktury příznivé z hlediska dalšího samostatného vývoje porostů. Vhodné je zvýšit podíl ponechané dřevní hmoty v porostech.
Obnovit přirozený vodní režim v Území, v toku Morávky udržovat celoročně maximálně možné průtoky. Realizovat nová revitalizační opatření (jarní zavodňování smuh, tůně na zatravněných Účelových plochách). 

Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=26032
« Poslední změna: Březen 10, 2007, 17:49:01 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Re: Les Království
« Odpověď #1 kdy: Březen 10, 2007, 14:48:47 odpoledne »

Přístupová cesta přes nový železniční nadjezdOmezení motoristů
Těžba dřevaZalesňování

« Poslední změna: Březen 10, 2007, 17:49:16 odpoledne od J.S. »
IP zaznamenána

                                                                            J.S.

J.S.

 • Amatérský pisálek
 • Globální Moderátor
 • Ultrasuperčlen
 • *****
 • Oblíbenost: +551/-25
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1067
 • F. Schiller (1759-1805): Život znamená snít.
Les Království - 26.8.2007
« Odpověď #2 kdy: Srpen 26, 2007, 20:31:51 odpoledne »


IP zaznamenána

                                                                            J.S.
 

Stránka vytvořena za 0.256 sekund, 29 dotazů.